II Międzynarodowy Interdyscyplinarny Euroazjatycki Kongres Naukowy – Kraków, 29-31 V 2014

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I POLITYCZNYCH

INSTYTUT ROSJI I EUROPY     
       WSCHODNIEJ

KATEDRA HISTORII I MYŚLI POLITYCZNEJ ROSJI

 

II MIĘDZYNARODOWY INTERDYSCYPLINARNY EUROAZJATYCKI KONGRES NAUKOWY

FENOMEN ROSJI: PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Kraków, 29 V – 31 V 2014

Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na II Międzynarodowy Interdyscyplinarny Euroazjatycki Kongres Naukowy: FENOMEN ROSJI: PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI I PERSPEKTYWY ROZWOJU,  który odbędzie się w dniach 29 – 31 maja 2014 roku w Krakowie.

20 lat, które minęły od upadku Związku Radzieckiego wyzwoliłyzarówno w społeczeństwie rosyjskim jak i w społeczeństwach państw sojuszniczych ewolucję sposobu postrzegania zarówno bliskiej historii, jak i bardziej odległej. Polityka historyczna wymusza dzisiaj znalezienie odpowiedzi na nurtujące nas pytania o to, jaki jest obecnie i jaki będzie w przyszłości paradygmat pamięci historycznej współczesnych Rosjan. Chcąc przełamać stereotypy i uprzedzenia, a co za tym idzie, wyjść naprzeciw wyzwaniom świata współczesnego we wzajemnych relacjach Rosji i Polski, należy podjąć fundamentalne kwestie. Interesuje nas bowiem jak sami Rosjanie widzą przyszłość swego państwa, a jak przyszłość Rosji postrzegają inne narody, w tym Polacy? Odpowiedzi na te dylematy należy szukać poprzez analizę takich elementów funkcjonowania współczesnego państwa rosyjskiego jak priorytety władzy, narodziny, rozwój i oddziaływanie współczesnej ideologii, ale jeszcze bardziej poprzez bliższe poznanie problemów, oczekiwań, lęków i sukcesów, którymi żyją zwykli obywatele.

Rosja jako największy i strategiczny partner Unii Europejskiej od dawna pozostaje w sferze jej zainteresowań tak naukowych, jak i kulturowych, politycznych i gospodarczych. Wzajemna ocena wydarzeń z przeszłości, jak i poznawanie perspektyw rozwojowych możliwe będzie wyłącznie poprzez bezpośrednie kontakty zarówno na poziomie państwowym, jak i lokalnym. Jednak prawdziwe porozumienie będzie można osiągnąć wyłącznie na drodze wzajemnych dwustronnych kontaktów obywateli UE i Rosjan. Szczególnie istotne znaczenie w relacjach Unia Europejska – Rosja posiada kwestia pojednania polsko-rosyjskiego. Stanie się ono bazą dla budowania pomiędzy oboma narodami polityki otwartości i współpracy, zaufania i dbałości o prowadzenie stałego dialogu w duchu porozumienia przy zachowaniu szacunku dla odmienności kulturowej, politycznej i historycznej.

Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i kontynuując wzajemny dialog, zapoczątkowany w 2011 roku I Międzynarodowym Interdyscyplinarnym Kongresie Naukowym w 20. rocznicę rozpadu Związku Radzieckiego „Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata”, zaprasza do udziału w obradach II Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Euroazjatyckiego Kongresu Naukowego „Fenomen Rosji: pamięć o przeszłości i perspektywy rozwoju, który odbędzie się w Krakowie w dniach 29-31 V 2014 roku.

W czasie trwającego trzy dni Kongresu organizatorzy planują zorganizowanie dwóch debat w ramach „okrągłego stołu”. Biorący w dyskusji zaproszeni goście spróbują odpowiedzieć na pytania o paradygmat pamięci historycznej współczesnej Rosji oraz zastanowią się nad tym, w jaki sposób sami Rosjanie widzą przyszłość swego państwa,
a jak perspektywy tego rozwoju widzą Polacy.

Kongres koncentrować się będzie głównie na następujących zagadnieniach:

 • Rosyjska pamięć historyczna: które wydarzenia historyczne stanowią element samoidentyfikacji Rosjan? (debata w języku rosyjskim)
 • Naczelne idee kształtujące świadomość narodu rosyjskiego (debata w języku rosyjskim)
 • Perspektywy Rosji jako partnera gospodarczego w dziedzinie energetyki (debata w języku angielskim)
 • Stosunki Rosji z państwami Bliskiego i  Dalekiego Wschodu (debata w języku polskim i angielskim)
 • Perspektywy euroazjatyckiej przestrzeni gospodarczej i Związku Celnego (debata w języku rosyjskim)
 • Polski dyskurs o Rosji i krajach obszaru postradzieckiego (debata w języku polskim)
 • Kultura rosyjska jako trwałe dziedzictwo światowe (debata w języku rosyjskim)
 • Dalsze perspektywy współpracy Federacji Rosyjskiej z państwami Unii Europejskiej i resztą świata euroatlantyckiego (debata w języku angielskim)
 • Rosja i inni sąsiedzi w polskiej pamięci historycznej (debata w języku polskim)
 • Społeczeństwo rosyjskie w procesie zmian (debata w języku polskim)
 • Dialog religijny w dawnej i współczesnej Rosji (debata w języku rosyjskim)
 • Kierunki modernizacji państwa rosyjskiego (debata w języku polskim)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką rosjoznawczą, a w szczególności historyków, politologów, kulturoznawców, socjologów i ekonomistów.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Języki Kongresu:

angielski, polski, rosyjski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu:

Dr hab. Joachim Diec, prof. UJ

Sekretarz naukowy Kongresu:

Dr Anna Jach

Sekretarze Kongresu:

Dr Anna Jach, e-mail: anna.jach@uj.edu.pl, tel. +48 724-146-634

Dr Renata Król-Mazur, e-mail: renata.krol-mazur@uj.edu.pl, tel. +48 608 475 610

Dr Martyna Kowalska, e-mail: martyna.z.kowalska@uj.edu.pl, tel. +48 503-075-505

Dr Michał Kuryłowicz, e-mail: kosmonavtlar@gmail.com, tel. +48 511299702

Dr Michał Lubina, e-mail: michallubina@wp.pl, tel. +48 698679097

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Rosji i Europy Wschodniej

31-120 Kraków, al. Mickiewicza 3
Tel. 012 623 77 30        

Fax 012 634 24 81

www: http://www.rosjoznawstwo.uj.edu.pl/index.html

 

Organizatorzy przewidują wydanie monografii w ramach materiałów kongresowych zawierających artykułyktóre uzyskały pozytywną recenzjęzastrzegając sobie prawo do wyboru tekstów.

 

Swój udział w Kongresie należy potwierdzić przysyłając zgłoszenie wraz z tekstem o objętości do 21.000 znaków, biogramem do 100 znaków oraz streszczeniem w języku angielskim do 500 znaków do 31 grudnia 2013 roku na adres:

fenomen.rosji@interia.pl

 

PÓŹNIEJSZE PRZESŁANIE TEKSTU DYSKWALIFIKUJE Z DRUKU W MATERIAŁACH KONGRESOWYCH

Opłata kongresowa wynosi 700 zł.

Opłata zawiera Pakiet Konferencyjny i obejmuje:

 • dwa noclegi w pokojach dwuosobowych
 • wyżywienie
 • bankiet w drugim dniu obrad
 • druk artykułu w tomie kongresowym

 

Przewidujemy również:

Uczestnictwo bez noclegu – 500 zł

Uczestnictwo z noclegiem bez publikacji – 400 zł

Publikacja bez uczestnictwa w kongresie 350 zł

Opłatę konferencyjną należy wnieść do 31 grudnia 2013 roku.

Szczegółowe informacje będą przesyłane do osób zainteresowanych uczestnictwem w Kongresie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z sekretarzem Kongresu

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie.

 

Informacja pochodzi od Organizatorów.

stat4u