Procedura publikacyjna PTG

Zasady publikowania

1.W Wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (dalej Wydawnictwo) publikowane są monografie oraz monografie zbiorowe złożone z artykułów/rozdziałów z zakresu geopolityki, geografii politycznej i historycznej, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych oraz historii i filozofii, a także innych nauk społecznych.

2. Opracowania są recenzowane zgodnie z zasadą double-blind peer review przez dwóch ekspertów lub członków rady naukowej PTG na podstawie jednolitego formularza. Podstawowe kryteria oceny to wartość merytoryczna, w tym poprawność metodologiczna, organizacja logiczna i forma językowa.

3. Objętość publikacji jest każdorazowo ustalana z Wydawnictwem, natomiast Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do adjustacji tekstów, w tym korekt w treści przypisów i bibliografii.

4. Wydawnictwo przyjmuje opracowania w języku polskim i językach kongresowych. Do artykułów w monografiach zbiorowych należy dołączyć streszczenie (do 200 wyrazów) i zestaw słów kluczowych, a także przekład tytułu, streszczenia i słów kluczowych na język angielski. Streszczenie powinno zawierać tezę lub cel opracowania oraz najważniejsze wnioski.

5. Proponowane opracowania powinny być sporządzone w powszechnie dostępnych edytorach tekstów (np. Microsoft Word lub Open Office). Można je nadsyłać drogą elektroniczną na elektroniczny adres redakcji (podany na stronie redakcyjnej). Materiały do publikacji powinny spełniać poniższe kryteria:

a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, Times New Roman, czcionka przypisów: 10 pkt, Times New Roman, interlinia: 1,0 wiersza, wszystkie marginesy: 2,5 cm;

b) na pierwszej stronie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora (autorów) wraz z afiliacją oraz pełny wyśrodkowany tytuł, który powinien być pogrubiony pisany kapitalikami; wszystkie śródtytuły w tekście powinny być pogrubione i wyjustowane do lewej strony oraz mieć wielkość 12 pkt;

c) akapity i wszelkiego rodzaju przypisy powinny mieć wcięcie o szer. standardowej 1,25 cm;

d) oznaczenia cytatów powinny zaczynać się w dolnej i kończyć w górnej frakcji tekstu;

e) załączone do tekstu ilustracje powinny być sporządzone wyłącznie w kolorystyce czarno-białej lub odcieniach szarości (pismo jest drukowane w technologii monochromatycznej) a także dozwolone jest dodatkowo nadsyłanie odpowiedników tych map w kolorze (na stronę internetową);

f) przypisy powinny być umieszczone na dole strony i ponumerowane; zaleca się ograniczenie ich liczby do niezbędnego minimum przez zastąpienie odesłaniem do bibliografii, co należy zapisywać w nawiasie okrągłym z podaniem nazwiska i roku wydania (ewentualnie także numerów stron). Spis literatury musi zawierać wszystkie pozycje, które pojawiają się w pracy (w tekście, ilustracjach, tabelach), powinien być przygotowany alfabetycznie, zgodnie z poniższymi przykładami:

artykuł w czasopiśmie:

Kołodziej, M., 2016. Islam we współczesnych Chinach, Przegląd Geopolityczny, 16, s. 43-58.

rozdział w pracy zbiorowej:

Gul-Rechlewicz, V., 2015. Migracje w Europie ? szanse i zagrożenia, [w:] T.Z. Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków, s. 55-74.

publikacja książkowa:

Soroka, P., 2015. Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Jeżeli w przytaczanym źródle brak nazwiska autora lub redaktora pracy zbiorowej, na pierwszym miejscu w zapisie bibliograficznym umieszcza się tytuł:

Słownik Wyrazów Obcych, 1997. PWN, Warszawa.

Opisy prac tego samego autora należy uszeregować chronologicznie. Prace tego samego autora wydane w tym samym roku należy oznaczać dodatkowo kolejnymi literami alfabetu przy roku wydania (np. 2011a, 2011b).

g) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale. Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji;

h) w przypadku powtarzających się pozycji bibliograficznych wprowadzamy ogólnie znane skrótowce w wersji łacińskiej: idemibidemcit.passim.

6. Na końcu tekstu należy załączyć streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim oraz krótką notę o autorze.

7. Polskie Towarzystwo Geopolityczne jako stowarzyszenie naukowe nie identyfikuje się z żadnym ugrupowaniem politycznym, ani z żadną ideą geopolityczną. Wszelkie materiały wydawane przez Wydawnictwo PTG, o ile nie zaznaczono tego wcześniej, nie mogą być utożsamiane z poglądami redakcji, ani też nie reprezentują oficjalnego stanowiska Towarzystwa.

8. Przesłanie materiału na monografię lub artykułu, recenzji lub innego materiału (drogą elektroniczną lub tradycyjną) do Wydawnictwa jest równoznaczne ze zgodą na niniejsze zasady i oznacza chęć zawarcia umowy wydawniczej na tych zasadach, chyba że strony dokonały uprzednio osobnych uzgodnień na piśmie.

9. Autorzy są zobowiązani do:

a) złożenia oświadczenia o oryginalności nadesłanych materiałów (autorzy są zobligowani do potwierdzenia, że artykuł jest oryginalny i nie został złożony w żadnej innej redakcji),

b) określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie opracowania,

c) złożenia oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów z żadnym z recenzentów,

d) złożenia oświadczenia o źródłach finansowania.

10. Pierwszeństwo w publikacji mają członkowie Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, choć PTG publikuje również monografie innych osób.

11. PTG ma prawo do określonej w umowie liczby egzemplarzy promocyjnych, przeznaczonych dla uczestników Zjazdu Geopolityków Polskich.

12. Prawa autorskie, podział kosztów druku, składu i redakcji, projektu okładki, recenzji i dystrybucji każdorazowo uzgadniane są w treści zawartej umowy z Autorem.

POBIERZ FORMULARZ AUTORA

Zespół Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

stat4u