4. edycja – 2021

CURRENT STANDING after stage 2.7 (geopolitical duels): IGC 2021 results
AKTUALNA TABELA WYNIKÓW po etapie 2.7 (pojedynki geopolityczne): wyniki MOG 2021

Next phase 2.8 (geostrategic game) will start in September, 25th.
Następna faza 2.8 (gra geostrategiczna) zacznie się 25 września.

STAGE 2.7 / etap 2.7 (geopolitical duels)
Stage 2.7, the geopolitical duels, was organized 3-8 September. Before the beginning all participants had to prepare at least 6 questions, which afterwards were to be given to their opponents. Those who had managed to fullfil this requirement were distributed on a duel positions a day before the beginning. 30 participants started the game. Representant of MGIMO University, Ms. Ekaterina Gruzdeva appeared as a winner. Fate of duelists is depicted on a graph below, and here is their personal ranking (see Duels 2021 results), and changes in the general classification. You can download full list of questions with answers prepared by duelling participants (see duels Q&A).
Etap 2.7, czyli pojedynki geopolityczne, zorganizowano w dniach 3-8 września. Przed rozpoczęciem, wszyscy uczestnicy mieli za zadanie przygotować po przynajmniej 6 pytań, które przeznaczone były dla ich przeciwników. Ci, którzy wypełnili ten obowiązek zostali rozmieszczeni na pozycjach pojedynkowych na dzień przed rozpoczęciem rozgrywki. 30 uczestników olimpiady wystartowało w grze. Reprezentantka Uniw. MGIMO z Moskwy, p. Katarzyna Gruzdewa okazała się niepokonana. Los pozostałych pojedynkowiczów przedstawiono na grafice poniżej, a także można sprawdzić ranking  (zob. wyniki konkurencji) oraz zmiany w klasyfikacji generalnej. Można również pobrać pełną listę pytań i odpowiedzi przygotowanych przez pojedynkowiczów (zob. Q&A pojedynków).

STAGE 2.6 / etap 2.6 (weaponry quiz)
Stage 2.6, the weaponry quiz, was organized 15-22, August. All participants got same weapon systems picture fragments to recognize (see WQ questions). There were in following order: APC Saad (Pakistan),  ATGM Skif (Ukraine), Iveco LMV (Italy), UH-60 Black Hawk (USA), PKP Pecheneg (Russia), Pistol P9RC (Hungary), BM-27 Uragan (USSR/Russia), SV-98 (Russia), Submarine K-329 “Belgorod” (Russia), TR-85M (Romania). Participants got as many points as picture fragments recognized correctly and countries of origin indicated (half point for each, they were rounded to full digits). Noone got maximum point this time. The best was Mr Piotr Świstak from Warsaw University, who achieved result of 9,5 pts. (see WQ results). Other best results are shown below.
Etap 2.6, czyli quiz zbrojeniowy, przeprowadzono w dniach 15-22 sierpnia. Wszyscy uczestnicy otrzymali fragmenty zdjęć rozmaitego uzbrojenia do rozpoznania (zob. zadania quizu zbrojeniowego). Odpowiedzi były następujące: APC Saad (Pakistan),  ATGM Skif (Ukraina), Iveco LMV (Włochy), UH-60 Black Hawk (USA), PKP Pecheneg (Rosja), Pistolet P9RC (Węgry), BM-27 Uragan (ZSRR/Rosja), SV-98 (Rosja), Okręt podwodny K-329 “Belgorod” (Rosja), TR-85M (Rumunia). Uczestnicy dostali tyle punktów, jak poradzili sobie z rozpoznaniem uzbrojenia i wyznaczeniem kraju pochodzenia tej broni (po pół punkta za obie części odpowiedzi, punkty zaokrąglono do pełnych liczb). Nikt nie otrzymał maksymalnej liczby punktów. Najlepszym okazał się pan Piotr Świstak reprezentujący Uniwersytet Warszawski, który uzyskał wynik 9,5 punkta (zob. wyniki quizu zbrojeniowego). Inne bardzo dobre wyniki pokazano poniżej.

STAGE 2.5 / etap 2.5 (geographical quiz)
Stage 2.5, the geographical quiz, was organized 5-12, August. All participants got same map fragments to recognize (see GQ questions). In following order it was: Giblartar, Danube, Trinidad, Crater Lake, Buenos Aires, Mt. Cameroon, Urmia, Putorana Mts., Singapore, Jeju Island. Participants got as many points as map fragments recognized correctly. The maximum of them got only 6 participants, of which Mr Łukasz Kubiak from Warsaw Univ. was the first (see GQ results). The first 15 places are shown below.
Etap 2.5, czyli quiz geograficzny, przeprowadzono w dniach 5-12 sierpnia. Wszyscy uczestnicy otrzymali fragmenty map do rozpoznania (zob. zadania quizu geograficznego). Odpowiedzi były następujące: Giblartar, Dunaj, Trynidad, Jez. Kraterowe, Buenos Aires, Kamerun, Urmia, Góry Putorana, Singapur, Wyspa Dzedzu. Uczestnicy dostali tyle punktów, ile fragmentów rozpoznali. Maksimum uzyskało tylko 6 uczestników, z których najszybszym był p. Łukasz Kubiak, reprezentant Uniw. Warszawskiego (zob. wyniki quizu geograficznego). Pierwszych 15 miejsc poniżej.

STAGE 2.4 / etap 2.4 (individual expertise)
Stage 2.4, so-called individual expertise, was organized 1-2, July. All participants were able to choose their 12 questions, and those who didn’t – they have their questions randomized. We used same question pack as in stage 2.3. After receiving expert questions, all participants had 24 hours to reply. We added as many points to the general classification as many correct answers received. The best in this phase was Mr Szymon Nogalski from the Warsaw University of Technology. Here are question numbers and specific results (see individual expertise results).
Questions and answers for 2.3 and 2.4 parts of IGC are available here (see experts Q&A 2021).
Etap 2.4, czyli konkurencja ekspercka indywidualna, została przeprowadzona w dniach 1-2 lipca. Wszyscy uczestnicy mieli do wyboru 12 spośród 52 pytań eksperckich, a ci, którzy nie dokonali wyboru otrzymali pytania losowe. Użyto tego samego zestawu pytań co w etapie 2.3. Po otrzymaniu pytań od ekspertów, wszyscy uczestnicy mieli 24 godziny na przesłanie swoich odpowiedzi. Otrzymali tyle punktów do klasyfikacji generalnej, ile poprawnych odpowiedzi przesłano. Najlepszym w tej fazie Olimpiady okazał się Pan Szymon Nogalski reprezentujący Politechnikę Warszawską. Prezentujemy numery pytań i punktację za ten etap (zob. wyniki konkursu indywidualnego).
Pytania i odpowiedzi od ekspertów na część 2.3 i 2.4 naszej Olimpiady znajdują się tu (zob. Q&A ekspertów 2021).
Best 2.4 participants / najlepsi w etapie 2.4:

STAGE 2.3 / etap 2.3 (the expert team tournament)
Stage 2.3, the expert team tournament started July, 10th. The Organizing Committee with Jury organized a draw and established division of teams on stage groups. The Jury created 52 extremely difficult questions, which will be used in the individual expertise (2.4) phase. Captains of all teams could choose question numbers for the opponents, as they knew what matter a question is regarding to. Only in group rivalization there were same questions for all. The final match was won by representation of Ukrainian National Aviation University of Kiev. The graph below show all matches results. In this phase all participants were able to gain additional points to the general classification of the IGC (see expert team tournament standings)
Etap 2.3, czyli turniej drużynowy ekspercki rozpoczął się 10 lipca. Komitet Organizacyjny z Jury ponownie zorganizowali losowanie w celu wyłonienia podziału na grupy. Tym razem pytania o wiele trudniejsze przygotowali eksperci. Było ich 52 i będą jeszcze potrzebne w konkurencji 2.4 tj. ekspertyzie indywidualnej. Kapitanowie drużyn w tej części mogli wybrać tematykę pytań dla przeciwników. Jednak w części początkowej w rywalizacji grupowej wszyscy mieli te same pytania. Mecz finałowy etapu 2.3 wygrany został przez reprezentację Narodowej Akademii Lotniczej z Kijowa. Grafika poniższa przedstawia szczegółowe wyniki wszystkich meczów. W tej fazie wszyscy uczestnicy mieli możliwość zdobyć dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej (zob. wyniki turnieju eksperckiego).

STAGE 2.2 / etap 2.2 (the team tournament)
Stage 2.2, the team tournament started June, 25th. The Organizing Committee with Jury organized a draw and established division of teams on stage groups, then all participating teams prepared questions for opponents (see questions and answers). Group rivalry and following matches led to the team tournament final which was won by Warsaw School of Economics team. The graph below show all matches results. Each participant could gain additional points in the general classification (see team tournament standings).
Etap 2.2, czyli turniej drużynowy rozpoczął się 25 czerwca. Komitet Organizacyjny z Jury zorganizował losowanie i wyłonił podział na grupy, a później drużyny przygotowały pytania dla przeciwników (zob. pytania i odpowiedzi). Rywalizacja grupowa i późniejsze mecze doprowadziły do finału turnieju drużynowego, w którym wygrał zespół SGH z Warszawy. Schemat poniżej ukazuje wyniki wszystkich meczów. Każdy członek drużyny mógł zdobyć dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej zasadniczego II etapu Olimpiady (zob. wyniki turnieju drużynowego).

STAGE 2.1 / etap 2.1 (test)
The test was held on-line 5th of June. It was composed by our experts and corresponded with 9 fields of geopolitical interest. Each question had 6 possible answers, with only 1 correct. For wrong answers there was -1 pts. and for correct ones +1 pts. No penalty for leaving empty answer slot.
Questions and answers in this edition are below:
Test odbył się on-line 5 czerwca. Składał się z pytań ułożonych przez ekspertów w 9 głównych zagadnieniach związanych z geopolityką. Każde pytanie zawierało 6 możliwych odpowiedzi, z tylko jedną prawidłową. Za złą odpowiedź przydzielano -1 punkt, za dobrą +1 punkt. Wynik nie odejmowany w przypadku braku odpowiedzi.
Test tegoroczny wraz z odpowiedziami znajduje się poniżej:
TEST  Correct answers/Prawidłowe odpowiedzi
43/78 participants have qualified for further games. We announce the best of them:
43/78 uczestników zakwalifikowało się do dalszych konkurencji. Ogłaszamy listę najlepszych:


STAGE 1/etap 1
The I stage has ended. We waited for I stage works till 30th of April. All sent essays were reviewed by independent international jury in a double-blind review process. Three best essay authors will have their essays published in European Journal of Geopolitics or Geopolitical Review.

Zakończył się I etap. Opracowania należało nadsyłać do 30 kwietnia. Wszystkie nadesłane prace ocenione zostały przez niezależne, międzynarodowe grono jurorów w anonimowym procesie recenzyjnym. Zakwalifikowało się 60/78 uczestników. Trzech najlepszych zawodników I etapu uhonorowanych zostanie publikacją w European Journal of Geopolitics lub Przeglądzie Geopolitycznym.
————-

I stage best essays ranking:    Ranking najlepszych prac w I etapie:

 


PARTICIPANT LIST/LISTA UCZESTNIKÓW (78 people with 30 from around the world/78 osób w tym 30 zagranicznych)


Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów, studentów, doktorantów i absolwentów w kolejnej V edycji naszej Olimpiady planowanej w 2022 roku! W tym roku II etap został rozszerzony o nowe konkurencje, a więc więcej zabawy, rozgrywki i ciekawej rywalizacji dla Was.

Zapisy poprzez wysłanie skanu podpisanej karty zgłoszeniowej oraz potwierdzenia wpłaty darowizny na rzecz organizacji Olimpiady zostały zakończone 1 marca  2021 r. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres olimpiada@ptg.edu.pl
Szczegóły: https://ptg.edu.pl/olimpiada/

Okręgi Olimpiady Geopolitycznej 2021:

 

stat4u