Zjazd Geopolityków

Z POWODU DZIAŁAŃ RZĄDU ZJAZD W 2020 ROKU NIE ODBĘDZIE SIĘ!
W zamian konferencja nt. Wielowymiarowość wyzwań dla bezpieczeństwa w XXI wieku, odbędzie się zdalnie w dniu 31 stycznia 2021 r.

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych sprawami międzynarodowymi zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową:

XII ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH

Termin: Zjazd przełożono z 06.12.2020 r. na ostatni weekend stycznia 29-31.01.2021 r.

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Invitation for foreign scholars: https://ptg.edu.pl/zgp/zgpff/

1. Temat przewodni konferencji:

„Wielowymiarowość wyzwań dla bezpieczeństwa w XXI wieku”

Myślą przewodnią XII Zjazdu Geopolityków Polskich jest hasło: Wielowymiarowość wyzwań dla bezpieczeństwa w XXI wieku.

Celem konferencji jest zdefiniowanie wyzwań dla bezpieczeństwa w XXI wieku, ich wnikliwa analiza z punktu widzenia różnych dziedzin i dyscyplin nauki, z uwzględnieniem w kontekstu geopolitycznego. Podczas zjazdu podjęta zostanie próba sformułowania postulatów de lege ferenda w odniesieniu do poszczególnych obszarów tematycznych, będących przedmiotem dyskusji.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w XII Zjeździe Geopolityków Polskich i zabrania głosu w wybranym zakresie w szczególności:

 1. Obecny stan architektury bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Wyścig technologiczny w zakresie zbrojeń
 3. Problemy geografii bezpieczeństwa i geostrategii
 4. Konflikty etniczne i konfesyjne jako element gry geopolitycznej
 5. Przestępczość transgraniczna
 6. Zasoby naturalne jako  przedmiot  i  narzędzie w  rywalizacji geopolitycznej
 7. Migracje ludności jako wyzwanie dla bezpieczeństwa  narodowego
 8. Współczesne problemy demograficzne w aspekcie geopolitycznym
 9. Geopolityczny, gospodarczy i społeczny wymiar oraz skutki pandemii
 10. Wojny nowej generacji (asymetryczne, kosmiczne, hybrydowe i informacyjne)
 11. Wojny i konflikty w XXI wieku
 12. Historia myśli geopolitycznej

2. Języki obrad: polski, angielski.

3. Przewidujemy wydanie artykułów pokonferencyjnych w kwartalniku “Przegląd Geopolityczny” (http://przeglad.org/ – 20 pkt. na liście MNiSW).

4. Opłata konferencyjna:

A. Udział z własnym referatem – koszt: 330 PLN (230 PLN dla członków PTG).

W cenie: druk publikacji, materiały konferencyjne – pakiet prelegenta, możliwość zabrania głosu w debacie, catering (przerwa kawowa), certyfikat o wygłoszeniu referatu na konferencji naukowej.

B. Udziału bez własnego referatu jako obserwator(-ka) – koszt: 230 PLN (130 PLN dla członków PTG)

W cenie: materiały konferencyjne – pakiet obserwatora, catering (przerwa kawowa), możliwość zabrania głosu w debacie, zaświadczenie o udziale w konferencji naukowej.

C. Goście honorowi, zaproszeni eksperci, ww. członkowie komitetów organizacyjnych ZGP i OG, laureaci konkursów, finaliści OG uczestniczą bezpłatnie.

Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do dnia 15 grudnia 2020 r. z dopiskiem: „XII Zjazd Geopolityków Polskich

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ul. Majora Łupaszki 7/26, 30-198 Kraków

Konto bankowe (Bank BGŻ): 04 2030 0045 1110 0000 0390 5350

Wystawiamy faktury osobom, które dokonają wpłaty na Zjazd. Osoby te powinny wcześniej podać, na kogo organizatorzy mają wystawić fakturę.

4. Forma i termin zgłoszenia

Zgłoszenia na XI Zjazd Geopolityków Polskich w formie elektronicznej (mailem) należy przesyłać na adres: zjazd@ptg.edu.pl do dnia: 15 grudnia br. podając poniższe dane:

A. Proponowany temat referatu (fakultatywne):
B. Dane o uczestniku (obligatoryjne):
–  Imię (imiona) i nazwisko:
–  Reprezentowana uczelnia/instytucja/organizacja/środowisko:
–  Tytuł/stopień naukowy/stopień wojskowy (tylko służba czynna):
–  Adres do korespondencji:
–  Telefon /e-mail:
C. Streszczenie proponowanego wystąpienia (dla wypełniających pkt. 1. obligatoryjne):
D. Załączyć potwierdzenie przelewu (opłaty konferencyjnej).

Artykuł do publikacji w “Przeglądzie Geopolitycznym” (20 pkt. na liście MNiSW) należy przesłać do dnia: 31 grudnia 2020 r. Oczekujemy artykułów naukowych spełniających następujące wymogi: http://przeglad.org/zasady-publikowania/. Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@przeglad.org, z dopiskiem: „publikacja pokonferencyjna”.

 

Pytania i kontakt w sprawie konferencji: zjazd@ptg.edu.pl

 

stat4u