Zjazd Geopolityków

Wszystkich zainteresowanych sprawami międzynarodowymi zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową:

XIII ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH

W GDAŃSKU

1. Temat przewodni konferencji:

GEOPOLITYKA PRAKTYCZNA W CZASIE PANDEMII

 Termin: 5 grudnia 2021 roku 

Miejsce: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk 

Organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne 

Zachęcamy do zapoznania się z programem Zjazdu:

Program Zjazdu 2021

Invitation for foreign scholars: https://ptg.edu.pl/zgp/zgpff/ 

1. Temat przewodni konferencji: 

„Geopolityka praktyczna w czasie pandemii” 

Konferencję rozpocznie debata plenarna pt. „Post-pandemiczny obraz świata” z udziałem wybitnych ekspertów, którzy zabiorą głos w następującej tematyce:

  1. Geopolityka i geoekonomika w dobie post-pandemii
  2. Interes narodowy jako determinanta polityki państw w dobie postpandemii
  3. Gdzie znajduje się „Centrum Świata” obszar transatlantycki czy Indo-Pacyfik
  4. Ekspansja pomocowa w polityce mocarstw globalnych i regionalnych
  5. Implikacje pandemii Covid-19 w domenie cyberbezpieczeństwa
  6. Siła militarna w dobie post-pandemii, Czy dominować będzie rywalizacja na akwenach morskich
  7. Ewolucja polityki Rosji w konsekwencji chińskiej polityki ekspansji pomocowej.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w XIII Zjeździe Geopolityków Polskich i zabrania głosu w wybranym zakresie w szczególności: 

1. Geopolityka jako dyscyplina nauki (studia i przedmioty geopolityczne w Polsce i innych krajach; stosunek głównych kierunków nauki o stosunkach międzynarodowych do geopolityki; geopolityczna tematyka w wiodących think-tankach) 

2. Globalna i regionalna zmiana układu sił w erze post-pandemii 

3. Kryzys ekonomiczny czy społeczno-ekonomiczny jako konsekwencja pandemii Covid- 19 

4. Nowy wymiar geoekonomii jako konsekwencja gospodarczych konsekwencji pandemii Covid- 19 

6. Wirus Sars- Cov 19 jako instrument gry politycznej 

7. Społeczny odbiór pandemii oraz planów jej przeciwdziałania oraz konsekwencje dla polityki państw 

9. Poczucie bezpieczeństwa i potrzeba bezpieczeństwa – ewolucja podejścia do problematyki bezpieczeństwa w społeczeństwie i establishmencie politycznym państw. 

10. Nowe media i ich rola w kreowaniu procesów regionalnych i globalnych 

11. Perspektywy rywalizacji geopolitycznej USA – Chiny; 

12. Polityka USA wobec UE, Regionu Pacyfiku; 

13. Przyszły system w kategoriach biegunowości (jedno-dwu-wielobiegunowy); 

14. Wpływ pandemii na pozycję międzynarodową państw słabo rozwiniętych; 

15. Przyszłość geopolityczna wybranych państw 

16. Wpływ pandemii na przeobrażenia systemów politycznych i gospodarczych; 

17. Protekcjonizm i interwencjonizm w okresie pandemii i po; 

18. Rola mediów społecznościowych w dobie pandemii; 

19. Wpływ pandemii na sojusze polityczno-militarne; 

20. Ruchy antyszczepionkowe i ich wpływ na sytuację gospodarczą i społeczną państw. 

2. Języki obrad: polski, angielski. 

3. Przewidujemy wydanie artykułów pokonferencyjnych w kwartalniku “Przegląd Geopolityczny” (http://przeglad.org/ – 20 pkt. na liście MNiSW). 

4. Opłata konferencyjna: 

A. Udział z własnym referatem – koszt: 400 PLN (300 PLN dla członków PTG). 

W cenie: druk publikacji, materiały konferencyjne – pakiet prelegenta, możliwość zabrania głosu w debacie, catering (przerwa kawowa i obiadowa), certyfikat o wygłoszeniu referatu na konferencji naukowej. 

OPCJA VIP : koszt: 530 PLN 

W cenie VIP: udział z własnym referatem, druk publikacji, materiały konferencyjne – pakiet prelegenta VIP poszerzony o dodatkowe publikacje, możliwość zabrania głosu w debacie, catering (przerwa kawowa i obiadowa), certyfikat o wygłoszeniu referatu na konferencji naukowej. 

B. Udziału bez własnego referatu jako obserwator(-ka) – koszt: 300 PLN (200 PLN dla członków PTG) 

W cenie: materiały konferencyjne – pakiet obserwatora, catering (przerwa kawowa i obiadowa), możliwość zabrania głosu w debacie, zaświadczenie o udziale w konferencji naukowej. 

C. Studenci i doktoranci będący uczestnikami panelu studencko-doktoranckiego – koszt 300 PLN

W cenie: druk publikacji pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji, materiały konferencyjne, catering (przerwa kawowa i obiadowa), możliwość zabrania głosu w debacie, certyfikat o wygłoszeniu referatu na krajowej konferencji naukowej.

D. Goście honorowi, zaproszeni eksperci, ww. członkowie komitetów organizacyjnych ZGP i OG, laureaci konkursów, finaliści OG uczestniczą bezpłatnie. 

Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do dnia 21 listopada 2021 r. z dopiskiem: „XIII Zjazd Geopolityków Polskich

Dane do przelewu: 

Polskie Towarzystwo Geopolityczne 

ul. Majora Łupaszki 7/26, 30-198 Kraków 

Konto bankowe (Bank BGŻ): 04 2030 0045 1110 0000 0390 5350 

Wystawiamy faktury osobom, które dokonają wpłaty na Zjazd. Osoby te powinny wcześniej podać, na kogo organizatorzy mają wystawić fakturę. 

4. Forma i termin zgłoszenia 

Zgłoszenia na XIII Zjazd Geopolityków Polskich w formie elektronicznej (mailem) należy przesyłać na adres: zjazd@ptg.edu.pl do dnia: 21 listopada br. podając poniższe dane: 

A. Proponowany temat referatu (fakultatywne): B. Dane o uczestniku (obligatoryjne): – Imię (imiona) i nazwisko: – Reprezentowana uczelnia/instytucja/organizacja/środowisko: – Tytuł/stopień naukowy/stopień wojskowy (tylko służba czynna): – Adres do korespondencji: – Telefon /e-mail: C. Streszczenie proponowanego wystąpienia (dla wypełniających pkt. 1. obligatoryjne): D. Załączyć potwierdzenie przelewu (opłaty konferencyjnej). 

Artykuł do publikacji w “Przeglądzie Geopolitycznym” (20 pkt. na liście MNiSW) należy przesłać do dnia: 31 grudnia 2021 r. Oczekujemy artykułów naukowych spełniających następujące wymogi: http://przeglad.org/zasady-publikowania/. Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@przeglad.org, z dopiskiem: „publikacja pokonferencyjna”. 

Pytania i kontakt w sprawie konferencji: zjazd@ptg.edu.pl

 

stat4u