Procedura recenzowania monografii PTG

Procedura recenzowania monografii w Wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

  1. Do oceny każdej monografii Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego powołuje co najmniej dwóch recenzentów posiadających stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora.
  2. Recenzje mają charakter anonimowy, tzn. autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. “double-blind review process“).
  3. Aby uniknąć podejrzenia konfliktu interesów z dowolnym z recenzentów, Autor musi podpisać oświadczenie o niewystępowaniu takiej przeszkody. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między którymś z recenzentów a autorem(-ami):

– bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

– relacje podległości zawodowej,

– bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

W przypadku zachodzenia konfliktów, Autor oświadcza która to osoba, a redakcja wyklucza ją z grupy potencjalnych recenzentów.

  1. Grupę potencjalnych recenzentów stanowi RADA NAUKOWA PTG, oraz MIĘDZYNARODOWE RADY NAUKOWE PRZEGLĄDU GEOPOLITYCZNEGO ORAZ EUROPEAN JOURNAL OF GEOPOLITICS, czasopism wydawanych przez PTG.
  2. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji, do poprawienia lub jego odrzucenia.
  3. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej wydawnictwa.

POBIERZ FORMULARZ RECENZYJNY

  1. Od chwili otrzymania manuskryptu (drogą elektroniczną lub tradycyjną) i podpisania umowy wydawniczej Redakcja ma czas do 3 miesięcy na wykonanie recenzji.
  2. Nazwiska recenzentów ujawniane są dopiero w momencie publikacji.
  3. Wydawnictwo może pobierać opłatę za zlecenie recenzji od autora.

Zespół Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

stat4u