Zasady etyki publikacyjnej PTG

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

 

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego stosuje wyłącznie najwyższe standardy publikacyjne, a w swej misji kieruje się przestrzeganiem zasad etyki zgodnych z wytycznymi Committee on Publication Ethics oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Wydawnictwo, w trosce o poziom naukowy, wprowadziło szereg procedur mających na celu wyeliminowanie przejawów nieetycznych działań, takich jak:

 • plagiat – przywłaszczenie całości bądź części cudzego utworu,
 • autoplagiat – opublikowanie całości lub części własnego utworu bez podania stosownej informacji,
 • ghost authorship/ghostwriting – niewskazanie nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie artykułu, była jej rzeczywistym autorem lub też współautorem,
 • guest authorship – przypisanie autorstwa osobom niemającym wkładu lub mającym znikomy wkład w publikację przekazane do Wydawnictwa.

Wyżej wymienione zjawiska i postawy są przejawem nieuczciwości naukowej, dlatego wykryte nieprawidłowości są przez Wydawnictwo odpowiednio dokumentowane i demaskowane m.in. poprzez powiadomienie instytucji naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych, czasopism i organów nadzoru.

Przyjęta zapora ghostwriting obejmuje m.in. takie elementy jak: recenzja wewnątrzredakcyjna wszystkich manuskryptów przesłanych do publikacji, skanowanie wszystkich manuskryptów programami przeciwdziałającymi plagiatom czy niezależne anonimowe recenzje zewnętrzne.

 

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego zwraca się do Autorów z uprzejmą prośbą o uczciwą praktykę ujawniania faktycznego wkładu wszystkich osób w powstanie opracowania (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji).

W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu naukowego oraz kierując się chęcią upowszechnienia dobrych praktyk akademickich i promowania najwyższych standardów w działalności naukowej, Wydawnictwo zaleca Autorom lekturę broszur: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce i Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej, które zostały wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kodeks etyki pracownika naukowego wydany przez Polską Akademię Nauk oraz The Core Practices opracowany przez Committee on Publication Ethics.

 

Obowiązki Autorów:

 • Złożenie opracowania przez Autora jest jednoznaczne z oświadczeniem, że przedstawione opracowanie jest oryginalne, nie zawiera zapożyczeń i treści mogących naruszać prawa osób trzecich, a jego poziom (merytoryczny, formalny, językowy) spełnia wymogi przyjęte przez Wydawnictw.
 • Autorzy są zobowiązani do dołączenia wypełnionego i własnoręcznie podpisanego „Formularza autora”, w którym określane są: procentowy udział osób w powstaniu opracowania; kontrybucja; źródła finansowania badań; wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w powstanie publikacji.
 • Autorzy, w procesie wydawniczym, mają obowiązek przedłożyć własnoręcznie podpisaną „Deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów między nim a żadnym z recenzentów tekstu” zawierającą oświadczenie o niezachodzeniu: bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); relacji podległości zawodowej; bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji, które mogą wpłynąć na ocenę publikacji.

 

Obowiązki Recenzentów:

 • Recenzenci współpracujący z Wydawnictwem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego dokonują rzetelnej, konstruktywnej i obiektywnej oceny przekazanego opracowania. Oceniają jedynie wartość naukową i oryginalność opracowania. Nie jest dopuszczalna ocena poglądów Autora.
 • W procesie wydawniczym, Recenzenci mają obowiązek opracować recenzję na podstawie przyjętego przez Wydawnictwo „Formularza recenzyjnego”.
 • Recenzowane opracowania przedłożone do Wydawnictwa oraz ich recenzje mają charakter poufny – Recenzenci współpracujący z Wydawnictwem nie mogą wykorzystać wiedzy dotyczącej opracowania przed jego publikacją, uznając, że ujawnianie informacji osobom niezwiązanym z procesem wydawniczym jest wysoce niestosowne i nieetyczne.
 • Recenzenci, w procesie wydawniczym, mają obowiązek przedłożyć własnoręcznie podpisaną „Deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów między nim a żadnym z autorów tekstu” zawierającą oświadczenie o niezachodzeniu: bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); relacji podległości zawodowej; bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji, które mogą wpłynąć na ocenę publikacji.
 • Recenzja, opracowana w wersji pisemnej, ma na celu wskazanie mocnych i słabych stron publikacji; jednoznacznie wskazywać elementy, które Autor powinien edytować (zweryfikować, zmienić, usunąć). Musi zakończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu opracowania do dalszych prac bądź odrzuceniu.

 

Obowiązki Wydawcy:

 • Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego zobowiązuje się do stosowania najwyższych standardów publikacyjnych oraz przestrzegania zasad etyki przez autorów, recenzentów oraz osoby związane z procesem wydawniczym. Dąży przy tym do skutecznego eliminowania zachowań i zjawisk sprzecznych z standardami przyjętymi przez Wydawnictwo, takimi jak plagiat, autoplagiat, ghost authorship/ghostwriting, guest authorship.
 • W ocenie nadesłanego opracowania Wydawnictwo kieruje się obiektywizmem i bezstronnością, a decyzja o włączeniu opracowania do procedury recenzowania podejmowana jest na podstawie oryginalności i wartość naukowej tekstu. Decyzja ta poprzedza zawarcie umowy między Autorem (Autorami) a Wydawnictwem.
 • Decyzja o akceptacji przesłanego opracowania bazuje na opinii Kierownictwa Wydawnictwa, warunkach umowy wydawniczej oraz recenzjach zawierającej jednoznaczny wniosek o dopuszczeniu do dalszych prac lub odrzuceniu.
 • Nadesłane materiały na monografie są recenzowane zgodnie z zasadą double-blind peer review przez ekspertów posiadających stopień co najmniej doktora habilitowanego o afiliacji innej niż jednostka naukowa Autora (Autorów), w przypadku których nie zachodzi obawa wystąpienia konfliktu interesów.
 • Wszystkie opracowania zgłoszone do Wydawnictwa są weryfikowane w systemie antyplagiatowym JSA.
 • Wydawnictwo, w trosce o jakość prowadzonych badań, zobowiązuje się do dokumentowania i demaskowania przejawów nieuczciwości naukowej.
 • Do zakończenia procesu wydawniczego, dane autorów, recenzentów i osób zaangażowanych w prace nad opracowaniem nie są ujawniane.
 • Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego ma prawo do wycofania opracowania z procesu wydawniczego, jeżeli:
  • nosi ono znamiona plagiatu, autoplagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej (ghost authorship/ghostwriting, guest authorship),
  • zebrane dowody świadczą o braku wiarygodności wyników badań bądź fałszowaniu danych przedstawionych w opracowaniu.

 

stat4u