Społeczeństwo

KOMISJA SOCJOLOGII I POLITYKI SPOŁECZNEJ

przewodniczący: dr hab. Marek Delong

Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce; profesor Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Zarządzania, w Zakładzie Nauki o Bezpieczeństwie. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się polityka społeczna, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i państw obszaru poradzieckiego, geopolityka rosyjska i ukraińska, polityka wyznaniowa oraz rola religii w polityce zagranicznej. Autor monografii: Recepcja myśli społeczno-politycznej Jana Pawła II w pismach polskiej inteligencji katolickiej w latach 1989-2005; Republika Słowacji i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej (współautor), Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989-2014. Współredaktor prac zbiorowych (głównie z zakresu polityki bezpieczeństwa), autor kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych. Członek Rady Naukowej PTG.

 

 

 


KOMISJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Makowski

Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni (1972 r.), służbę rozpoczął na trałowcach w 9 Flotylli Obrony Wybrzeża na Helu, od stanowiska dowódcy działu okrętowego do dowódcy okrętu. W 1980 r. ukończył Akademię Marynarki Wojennej w Leningradzie i doktoryzował się na tej Uczelni w 1985 r. Od 1986 r. pracownik naukowo – dydaktyczny WSMW/AMW w Gdyni. Habilitacja w Akademii Obrony Narodowej w 1993 r. w Warszawie, prof. tytularny– 2001 r. Kierował Instytutem Dowódczo – Sztabowym oraz Instytutem Nauk Społecznych, obecnie prof. zw. na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Autor i współautor ponad dwustu publikacji oraz prac naukowo – badawczych i ekspertyz (Uwarunkowania działalności sił morskich na Bałtyku. Aspekty strategiczno-obronne i prawnomiędzynarodowe; Wojna na morzu we współczesnym prawie międzynarodowym; „Wojna minowa” na morzu; Siły morskie współczesnego państwa; Korea 1950 – 1953 działania morskie). Członek Komisji Prawa Morskiego PAN, Komisji Prawnej IMO przy PRS w Gdańsku, Komisji Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK (wykładowca Polskiej Szkoły Prawa Humanitarnego w Radziejowicach), Komitetu Naukowego „Przeglądu Bezpieczeństwa Morskiego”, Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w Gdyni. Zastępca przewodniczącego zespołu autorskiego Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Główne obszary badawcze – teoria sił morskich i prawnomiędzynarodowe zabezpieczenie ich działalności na morzu.


KOMISJA WOJNY INFORMACYJNEJ I PROPAGANDY

przewodniczący: dr Leszek Sykulski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (w specjalności: geopolityka i geografia polityczna), historyk. Pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie w zakresie bezpieczeństwa państwa i ekstremizmu politycznego. Więcej: leszeksykulski.pl.

 

 

 

 

 

 


KOMISJA RELIGII I FILOZOFII W POLITYCE

przewodniczący: dr hab. Dariusz Góra

Filozof i politolog, profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek polskiego i amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP, APSA), ekspert Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, autor publikacji naukowych z zakresu: politologii religii, filozofii polityki, bezpieczeństwa informacyjnego oraz tożsamości Europy Środkowowschodniej. Najnowsze monografie: tłumaczenie i redakcja Refleksji o Ameryce Jacques’a Maritaina (Warszawa 2018); Polityka wyznaniowa. Perspektywa III RP (Kraków 2019, współautor); Rzeczpospolita, ale jaka? (Warszawa 2022, współautor). Członek Rady Naukowej PTG.

 

 


KOMISJA GEOPOLITYKI KRYTYCZNEJ

przewodniczący: dr hab. Jarosław Macała

Historyk i politolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor uczelni w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor ponad 130 publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe: myśl polityczna, geopolityka klasyczna i krytyczna, w tym geopolityka popularna, ruchy społeczne, historia najnowsza.

stat4u