Geografia

KOMISJA ANALIZ GEOPOLITYCZNYCH

przewodniczący: dr hab. Krzysztof Żęgota

Doktor hab. nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Rosyjskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Zainteresowania badawcze koncentrują się na relacjach Unia Europejska-Rosja, teorii stosunków międzynarodowych i analizie geopolitycznej oraz polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej.

 

 

 

 


KOMISJA DEMOGRAFII

przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Długosz

Geograf ekonomiczny, emerytowany prof. zwyczajny, wieloletni prodziekan i dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał wszystkie stopnie i tytuł naukowy, od 1995 r. pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Od początku głównym kierunkiem zainteresowań badawczych pozostaje problematyka społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem procesów i struktur demograficznych. Prace z tego zakresu dotyczą przede wszystkim zagadnień migracji ludności oraz jej starzenia. Spośród licznych prac wiele ma charakter metodologiczny. Znaczące miejsce w dorobku naukowym zajmują również publikacje z zakresu historii odkryć geograficznych i układów polityczno-przestrzennych. Za pracę zawodową i społeczną został uhonorowany m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Honoris Gratia (Prezydenta M. Krakowa), Srebrnym Medalem Jana Pawła II (Archidiecezji Krakowskiej), Odznaką Zasłużony Działacz Kultury i Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Członek Rady Naukowej PTG.

 

 

 


KOMISJA GEOGRAFII WOJSKOWEJ

przewodniczący: vacat

 

Nowy przewodniczący komisji wybrany zostanie wkrótce.

 

 

 

 


KOMISJA GEOGRAFII POLITYCZNEJ

przewodnicząca: prof. zw. dr hab. Robert Ištok

 

Geograf polityczny, prof. zwyczajny w Katedrze Geografii i Geoinformatyki Stosowanej Wydziału Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych Uniwersytetu Preszowskiego (Słowacja). Absolwent Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Jest autorem i współautorem siedmiu monografii.  Głównym kierunkiem zainteresowań badawczych jest geografia polityczna i geopolityka. Prace z tego zakresu dotyczą przede wszystkim teorii geografii politycznej i geopolityki, zagadnień historii myśli geopolitycznej w Europie (głównie polskiej) i w Rosii (eurazjatyzm) oraz zagadnień ewolucji pozycji państwa w kontekściepolitycznogeograficznym i geopolitycznym oraz  zagadnień procesów geopolitycznych wybranych regionów świata. Brał udział w więcej niż dziesięciu projektach naukowych. Obecnie kieruje projektem nt. Dysfunctional States – The Current Phenomenon of a World Political – Space Structure.

 

 

 

 


KOMISJA NARODÓW ŚWIATA

przewodniczący: vacat

 

Nowy przewodniczący komisji wybrany zostanie wkrótce.

 

 

 

 


KOMISJA CYWILIZACJI

przewodniczący: dr hab. Roman Szul

Ukończył studia w roku 1976 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 1977 do chwili obecnej związany zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim pracując w różnych jednostkach organizacyjnych. Dr hab., profesor UW, obecnie „pracujący emeryt” w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Instytutu Ameryk i Europy UW. W trakcie kariery zawodowej współpracował z różnymi zagranicznymi i krajowymi instytucjami naukowymi, rządowymi i samorządowymi. W początkowym okresie działalności naukowej zajmował się głównie zagadnieniami ekonomicznymi (w tym zwłaszcza kwestiami transformacji ustrojowej, polityki gospodarczej i przestrzennej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych). Od ponad dwudziestu lat interesuje się (wykłady i publikacje) zwłaszcza  zagadnieniami związanymi z ideą narodową (nacjonalizmem), ruchami separatystycznymi/narodowo-wyzwoleńczymi, regionalizmem, kwestiami polityczno-językowymi (język jako zjawisko polityczne, polityka językowa państw, regionów i ruchów etniczno-narodowych) ale głównie tematem „dynamiki cywilizacji”.

 

 

 


KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA

przewodniczący: dr inż. Marcin K. Olejnik

Leśnik, geoinformatyk, absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zawodowo zajmuje się przekrojową analityką dla bezpieczeństwa energetycznego oraz środowiska. Absolwent studiów podyplomowych – Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS na Uniwersytecie Jagiellońskim, Zarządzania Kryzysowego w Akademii Sztuki Wojennej oraz Geopolityki i Geostrategii w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Badacz problemów dotyczących walki informacyjnej oraz wpływów środowiska na bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.

stat4u