Geografia

KOMISJA ANALIZ GEOPOLITYCZNYCH

przewodniczący: dr Krzysztof Żęgota

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Rosyjskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Zainteresowania badawcze koncentrują się na relacjach Unia Europejska-Rosja, teorii stosunków międzynarodowych i analizie geopolitycznej oraz polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej.

 

 

 

 


KOMISJA DEMOGRAFII

przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Długosz

Geograf ekonomiczny, emerytowany prof. zwyczajny, wieloletni prodziekan i dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał wszystkie stopnie i tytuł naukowy, od 1995 r. pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Od początku głównym kierunkiem zainteresowań badawczych pozostaje problematyka społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem procesów i struktur demograficznych. Prace z tego zakresu dotyczą przede wszystkim zagadnień migracji ludności oraz jej starzenia. Spośród licznych prac wiele ma charakter metodologiczny. Znaczące miejsce w dorobku naukowym zajmują również publikacje z zakresu historii odkryć geograficznych i układów polityczno-przestrzennych. Za pracę zawodową i społeczną został uhonorowany m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Honoris Gratia (Prezydenta M. Krakowa), Srebrnym Medalem Jana Pawła II (Archidiecezji Krakowskiej), Odznaką Zasłużony Działacz Kultury i Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Członek Rady Naukowej PTG.

 


KOMISJA GEOGRAFII WOJSKOWEJ

przewodniczący: płk w st. sp., dr Zbigniew Lach

Kierownik Zakładu Geografii Wojskowej w Instytucie Strategii Wojskowej, Akademii Sztuki Wojennej. Ukończył studia w zakresie geodezji i kartografii (w Wojskowej Akademii Technicznej i Politechnice Warszawskiej) oraz geografii wojennej (w Akademii Obrony Narodowej). Pracował w instytucjach centralnych MON oraz AON. Specjalista w zakresie geografii wojskowej i geostrategii. Autor ponad stu publikacji, m.in.: Z. Lach, J. Skrzyp, Geopolityka i geostrategia, Warszawa 2007; J. Skrzyp, Z. Lach, Geostrategiczne położenie Polski przed i po transformacji ustrojowej, Warszawa 2008; Z. Lach, Potencjał zagrożeń kryzysowych państw i regionów świata, Warszawa 2010; red. nauk. Z. Lach, J. Wendt, Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Częstochowa 2010. Kierował opracowaniem kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych, m.in.: Potęga państw współczesnego świata w ujęciu geopolitycznym, (2011); Współczesne koncepcje geopolityczne i geostrategiczne wybranych państw świata (2012), Potencjał kryzysowy państw Azji Południowo-zachodniej i środkowej, (2016).

 


KOMISJA GEOGRAFII POLITYCZNEJ

przewodnicząca: mgr Anna Majewska

Magister archeologii i geografii, doktorantka w Katedrze Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach z zakresu geografii politycznej, w tym w szczególności przemianach krajobrazu kulturowego zachodzących w konsekwencji przebiegu procesów społeczno-politycznych. Wyniki badań z tego zakresu zostały dotychczas opublikowane w kilkunastu artykułach. Jej praca magisterska dotycząca żydowskiego dziedzictwa religijnego w przestrzeni województwa śląskiego została nagrodzona w kilku konkursach, w tym prestiżowym Konkursie im. Majera Bałabana organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Obecnie kieruje projektem nt. Pamięć krajobrazu zanikających miejscowości z terenu dawnych Prus Wschodnich – materialny wymiar przerwania ciągłości osadnictwa, realizowanym w ramach grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki.

 

 


KOMISJA NARODÓW ŚWIATA

przewodniczący: dr Piotr L. Wilczyński

Geograf i geopolityk, adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, doktor geografii społeczno-ekonomicznej, ze specjalnością geografia konfliktów zbrojnych (w szczególności wojen narodowo-wyzwoleńczych i religijnych). Absolwent geografii i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 roku wygrał Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną w Seulu. Autor prac również z zakresu spraw narodowościowych, geografii ekonomicznej, w tym Geografii przemysłu zbrojeniowego Europy, oraz prac dotyczących wydobycia surowców mineralnych, ruchów narodowowyzwoleńczych, neokolonializmu i neoimperializmu. Analityk stosunków międzynarodowych wokół rejonów zamieszkiwanych przez narody nie posiadające własnych państw. Specjalista ds. konfliktów etnicznych, weteran misji zagranicznych, porucznik rezerwy Wojska Polskiego. Od 2014 roku pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Jest również przewodniczącym oddziału terenowego PTG w Krakowie.

 

 

 


KOMISJA CYWILIZACJI

przewodniczący: dr hab. Roman Szul

Ukończył studia w roku 1976 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 1977 do chwili obecnej związany zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim pracując w różnych jednostkach organizacyjnych. Dr hab., profesor UW, obecnie „pracujący emeryt” w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Instytutu Ameryk i Europy UW. W trakcie kariery zawodowej współpracował z różnymi zagranicznymi i krajowymi instytucjami naukowymi, rządowymi i samorządowymi. W początkowym okresie działalności naukowej zajmował się głównie zagadnieniami ekonomicznymi (w tym zwłaszcza kwestiami transformacji ustrojowej, polityki gospodarczej i przestrzennej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych). Od ponad dwudziestu lat interesuje się (wykłady i publikacje) zwłaszcza  zagadnieniami związanymi z ideą narodową (nacjonalizmem), ruchami separatystycznymi/narodowo-wyzwoleńczymi, regionalizmem, kwestiami polityczno-językowymi (język jako zjawisko polityczne, polityka językowa państw, regionów i ruchów etniczno-narodowych) ale głównie tematem „dynamiki cywilizacji”.

 


KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA

przewodniczący: dr Andrzej Dana

zdjęcie i biogram wkrótce

stat4u