Bezpieczeństwo

KOMISJA SZTUKI WOJENNEJ

przewodniczący: prof. dr hab. Konrad Malasiewicz

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, kierownik Zakładu Teorii Walki Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, profesor Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. W latach 1990-2006 dowódca kompanii rozpoznawczej, szef komórki rozpoznawczej i operacyjnej, a następnie szef sztabu brygady zmechanizowanej. W latach 2012-2016 kierownik Zakładu Sztuki Wojennej Akademii Obrony Narodowej. Autor monografii Teoria walki zbrojnej. Próba systematyzacji oraz Wstęp do taktyki pododdziałów wojsk lądowych. Obszary zainteresowania: prakseologia i ogólna teoria walki, walka zbrojna, strategia, sztuka operacyjna, taktyka i dowodzenie. Od stycznia 2023 roku przewodniczący oddziału kaliskiego Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

 

 

 

 


KOMISJA KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

przewodniczący: dr Marzena Żakowska

Wykładowca akademicki na Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, kierownik War Studies Working Group at the International Society of Military Sciences. Współpracuje jako Research Fellow z US Army War College, Royal Military College of Canada oraz Small Wars Journal. Zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze konfliktów zbrojnych i metod ich rozwiązywania, wojny hybrydowej, zagrożeń hybrydowych, bezpieczeństwa społecznego, bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich.

 

 

 

 


KOMISJA OCHRONY KULTURY I TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ

przewodnicząca: dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, w Wydziale Nauk Społecznych, Instytucie Studiów Międzynarodowych, łączący postawę teoretyka-badacza z popularyzatorem nauki w zakresie miękkich, kulturowych aspektów bezpieczeństwa, jak również funkcjonowania społeczeństw wielokulturowych. Zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problemów współczesnego świata, zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa na poziomie międzynarodowym i krajowym związanych z procesami globalizacji i regionalizacji. Szczególne miejsce w analizach zajmuje świat arabsko-muzułmański w kontekście ruchów religijno-politycznych, fundamentalizmu religijnego oraz terroryzmu. W obszarze badawczym znajdują się również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa kulturowego oraz kultury strategicznej państw bliskowschodnich, specyfika kulturowa regionu, sposoby identyfikowania zagrożeń dla tożsamości kulturowej.

 

 

 

 


KOMISJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

przewodniczący: dr Łukasz Szymankiewicz

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, adiunkt w Katedrze Nauk o bezpieczeństwie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z terroryzmem oraz ochroną infrastruktury krytycznej i dużych skupisk ludzi, specjalista z zakresu terroryzmu lotniczego i bliskowschodniego oraz systemów ochrony lotnictwa cywilnego. Członek zespołu badawczego w projekcie „Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych” w obszarze bezpieczeństwo i obronność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego w latach 2018-2021 oraz projektu „ProSPeReS” Protection System for large gatherings of People in Religious Site, dofinansowanego przez Komisję Europejską w ramach The Internal Security Fund – Police (ISFP). Najważniejsze publikacje to „Terroryzm lotniczy wobec Izraela” (Warszawa 2019); „Terroryzm antyizraelski na przykładzie linii lotniczych El Al” (Dąbrowa Górnicza 2021).

Zwolennik podejścia interdyscyplinarnego i praktycznego, dlatego pracę naukowo-badawczą łączy z pełnieniem stanowiska specjalisty ds. bezpieczeństwa i szkoleń w Pionie Bezpieczeństwa w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. Instruktor szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, certyfikowany operator kontroli bezpieczeństwa.

 

 


KOMISJA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

przewodniczący: dr Igor Protasowicki

Politolog, doktor w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Ukończył studia z zakresu: stosunków międzynarodowych (specjalista ds. integracji europejskiej) w Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz informatyki (programowanie). W 2013 roku obronił rozprawę doktorską przed Radą Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pracownik etatowy Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. W latach 2015-2017 wykładowca w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W okresie 2017-2019 Dyrektor Instytutu Nauk Informatycznych i Nauk Technicznych WSB w Warszawie. Specjalizuje się w bezpieczeństwie danych i informacji oraz bezpieczeństwie energetycznym. Członek Komisji Turystyki Motocyklowej Automobilklubu Polski, jako Profesor Igor egzaminuje motocykle w programie telewizyjnym Motoślad emitowanym na antenie Motowizji.

 

 

 


KOMISJA POTĘGOMETRII

przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Sułek

Profesor nauk społecznych, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ekonomista, prakseolog, geopolityk, potęgometryk, analityk studiów strategicznych. Interesuje się zagadnieniami, znajdującymi się na styku nauk ekonomicznych, politycznych i wojskowych. Ma liczące się publikacje z zakresu ekonomiki bezpieczeństwa, programowania gospodarczo-obronnego, prognozowania międzynarodowego, teorii i metodologii badania stosunków międzynarodowych oraz potęgometrii. Najważniejsze publikacje to “National Power Rankings of Countries 2019” (współautorzy: R. Białoskórski, Ł. Kiczma); “Praxiology: A New Approach”, w: Wojciech Gasparski (Editor), Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Volume 25; “Potęga państw 2018. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian” (współautorzy: R. Białoskórski, Ł. Kiczma); “Potęga państw. Modele i zastosowania” (Warszawa 2013); “Programowanie gospodarczo-obronne” (Warszawa 2008); “Prognozowanie i symulacje międzynarodowe” (Warszawa 2010); “Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych” (Warszawa 2004); “Podstawy potęgonomii i potęgometrii” (Kielce 2001). Redaktor 3 tomów z serii wydawniczej „Potęgometria”. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i laureat Honorowej Nagrody PTG im. Oskara Żebrowskiego, wiceprezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii, członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Współorganizator stowarzyszenia Powermetric Research Network (2017).


KOMISJA ZAGROŻEŃ MILITARNYCH I NIEMILITARNYCH

przewodniczący: ppłk rez. dr Piotr Lotarski

Adiunkt, kierownik Pracowni Zagrożeń Cywilizacyjnych i Polityki Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk Politycznych, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Poprzednio adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Wojskowych Akademii Obrony Narodowej. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Akademii Obrony Narodowej. Uczestnik operacji pokojowej UNDOF w Syrii. Członek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa regionu Bliskiego Wschodu, w szczególności misji i operacji pokojowych prowadzonych w regionie oraz działalności ONZ na rzecz rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego. Autor i współautor książek i opracowań dotyczących udziału Wojska Polskiego w operacjach pokojowych na Bliskim Wschodzie, zagrożeń terroryzmem międzynarodowym, oraz problemów dotyczących weteranów działań poza granicami kraju.

 

 

 

 


KOMISJA ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

przewodnicząca: dr Zofia Marciniak

Doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Aktualnie pełni funkcję adiunkta w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Kaliskim im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, gdzie uczestniczy w pracach laboratorium SZK “Jaśmin” oraz odpowiada za systemy szkolenia z zakresu strzelectwa oraz użytkowania zautomatyzowanych systemów zarządzania kryzysowego. Posiada wiedzę w obszarze analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz w opracowywaniu strategii reagowania na sytuacje kryzysowe. Badania naukowe skupiają się na wielu aspektach bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym na analizie zagrożeń w zarządzaniu kryzysowym oraz procesach decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych. Posiada wszechstronne wykształcenie obejmujące studia z bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania oraz obronności państwa, co umożliwia holistyczne podejście do badawczych problemów. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym artykułów, książek i raportów, które wniosły istotny wkład w rozwój wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Aktywnie zaangażowana w prace naukowe, konferencje i seminaria dotyczące bezpieczeństwa, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Współpracuje zarówno z instytucjami akademickimi, jak i praktykami z obszaru bezpieczeństwa, mając na celu propagowanie wiedzy i rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwa.

 


 

KOMISJA ZAGROŻEŃ BMR, FARMAKOLOGII I OCHRONY ZDROWIA

przewodniczący: mgr inż. Konrad Golczak

Od początku swojej kariery zawodowej związany z działalnością biznesową w przemyśle farmaceutycznym i zbrojeniowym. Współpracował z polskimi i międzynarodowymi firmami produkcyjnymi, konsultingowymi, a także prowadził własną działalność. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem menadżerskim z zakresu projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych, budowania zespołów, a także reorganizacji produkcji i rozwoju sprzedaży. Zasiadał w zarządach takich spółek jak: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie, Metchem-Kościan sp. z o.o. spółki konsultingowej KADM Solutions sp. z o.o. Obecnie prezes zarządu spółki zajmującej się kontraktową produkcją leków, wyrobów medycznych i suplementów diety oraz klastra spożywczego południowej Wielkopolski. Jest także członkiem Polskiego Lobby Przemysłowego, Rady Budowy Okrętów, oraz ekspertem w PARP i NCBiR. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, oraz studiów podyplomowych Executive MBA Aalto Finland. Ukończył także L’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), oraz studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Aktualnie w trakcie doktoratu na Politechnice Śląskiej.

 

stat4u