Bezpieczeństwo

KOMISJA OCHRONY KULTURY I TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ

przewodnicząca: dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, w Wydziale Nauk Społecznych, Instytucie Studiów Międzynarodowych, łączący postawę teoretyka-badacza z popularyzatorem nauki w zakresie miękkich, kulturowych aspektów bezpieczeństwa, jak również funkcjonowania społeczeństw wielokulturowych. Zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problemów współczesnego świata, zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa na poziomie międzynarodowym i krajowym związanych z procesami globalizacji i regionalizacji. Szczególne miejsce w analizach zajmuje świat arabsko-muzułmański w kontekście ruchów religijno-politycznych, fundamentalizmu religijnego oraz terroryzmu. W obszarze badawczym znajdują się również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa kulturowego oraz kultury strategicznej państw bliskowschodnich, specyfika kulturowa regionu, sposoby identyfikowania zagrożeń dla tożsamości kulturowej.

 

 

 


KOMISJA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

przewodniczący: dr Grzegorz Haber

Od wielu lat związany z Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Ekspert ds. oceny unijnych projektów NCBiR oraz RPO WO, WM i WW. Współpracownik organizacji pozarządowych oraz biznesu i administracji publicznej. Specjalista ds. zarządzania w teorii i praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania miastami, teorii projektowania społecznego i problemów społeczno-politycznych państw.

 

 

 

 

 

 


KOMISJA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

przewodniczący: dr Łukasz Wojciechowski

pracownik badawczo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, trener prowadzący szkolenia i przedsiębiorca. Specjalizuje się w polityce bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz w kontroli zarządczej. Od 2012 r. prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk społecznych (2014 r.) został zatrudniony na stanowisku adiunkta jako pracownika badawczo-dydaktyczny na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Pełni też funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Współorganizuje i bierze udział w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. Prowadził zajęcia na SMK University of Applied Social Sciences w Wilnie w 2017 r. i na Corvinus University w Budapeszcie w 2018 r. Od 2015 r. prowadzi swoją działalność gospodarczą w obszarze bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej. Od 22.02.2018 r. jest certyfikowanym audytorem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001. Opracowuje i koryguje dokumentację kontroli zarządczej dla instytucji publicznych oraz ochrony danych osobowych dla instytucji publicznych i firm.


KOMISJA POTĘGOMETRII

przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Sułek

Profesor nauk społecznych, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ekonomista, prakseolog, geopolityk, potęgometryk, analityk studiów strategicznych. Interesuje się zagadnieniami, znajdującymi się na styku nauk ekonomicznych, politycznych i wojskowych. Ma liczące się publikacje z zakresu ekonomiki bezpieczeństwa, programowania gospodarczo-obronnego, prognozowania międzynarodowego, teorii i metodologii badania stosunków międzynarodowych oraz potęgometrii. Najważniejsze publikacje to “National Power Rankings of Countries 2019” (współautorzy: R. Białoskórski, Ł. Kiczma); “Praxiology: A New Approach”, w: Wojciech Gasparski (Editor), Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Volume 25; “Potęga państw 2018. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian” (współautorzy: R. Białoskórski, Ł. Kiczma); “Potęga państw. Modele i zastosowania” (Warszawa 2013); “Programowanie gospodarczo-obronne” (Warszawa 2008); “Prognozowanie i symulacje międzynarodowe” (Warszawa 2010); “Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych” (Warszawa 2004); “Podstawy potęgonomii i potęgometrii” (Kielce 2001). Redaktor 3 tomów z serii wydawniczej „Potęgometria”. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i laureat Honorowej Nagrody PTG im. Oskara Żebrowskiego, wiceprezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii, członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Współorganizator stowarzyszenia Powermetric Research Network (2017).


 

KOMISJA ZAGROŻEŃ BMR, FARMAKOLOGII I OCHRONY ZDROWIA

przewodniczący: mgr inż. Konrad Golczak

Od początku swojej kariery zawodowej związany z działalnością biznesową w przemyśle farmaceutycznym i zbrojeniowym. Współpracował z polskimi i międzynarodowymi firmami produkcyjnymi, konsultingowymi, a także prowadził własną działalność. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem menadżerskim z zakresu projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych, budowania zespołów, a także reorganizacji produkcji i rozwoju sprzedaży. Zasiadał w zarządach takich spółek jak: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie, Metchem-Kościan sp. z o.o. spółki konsultingowej KADM Solutions sp. z o.o. Obecnie prezes zarządu spółki zajmującej się kontraktową produkcją leków, wyrobów medycznych i suplementów diety oraz klastra spożywczego południowej Wielkopolski. Jest także członkiem Polskiego Lobby Przemysłowego, Rady Budowy Okrętów, oraz ekspertem w PARP i NCBiR. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, oraz studiów podyplomowych Executive MBA Aalto Finland. Ukończył także L’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), oraz studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Aktualnie w trakcie doktoratu na Politechnice Śląskiej.

 

stat4u