Zebranie Oddziału Warszawa PTG – 23 lipca 2014 r.

dr Tadeusz Z. Leszczyński, dr Konrad Świder

W dniu 23 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze po wyborze nowych władz – krajowych i regionalnych – zebranie Oddziału Warszawa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Spotkanie miało miejsce w sali konferencyjnej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, którego Dyrekcja udzieliła zgody na cokwartalne zebrania Oddziału Warszawa PTG w siedzibie ISP PAN.

Zebranie otworzył przewodniczący Oddziału Warszawa PTG, wiceprezes ds. wydawniczych PTG i przewodniczący Komisji Studiów Bałkańskich, dr Tadeusz Zbigniew Leszczyński, po czym przekazał głos przedstawicielowi gościnnego gospodarza, adiunktowi w ISP PAN dr. Konradowi Świdrowi, który w imieniu Dyrekcji Instytutu powitał zebranych. Następnie przewodniczący oddziału przedstawił porządek obrad (rys. 1), po akceptacji którego przez zebranych przystąpił do jego realizacji.

Ryc.1_W-wa

Rys. 1. Porządek obrad OW PTG w dniu 23.07.2014 r.

Wręczenia legitymacji nowym członkom PTG dokonał honorowy prezes stowarzyszenia prof. dr hab. Leszek Moczulski. Do grona członków Oddziału Warszawa uroczyście przyjęci zostali: ww. dr Konrad Świder, dr Henryk Borko (rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. E. Wiszniewskiego – wchodzącej w skład Porozumienia Uczelni FUTURUS), dr Anna Moenke (adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) oraz dr Katarzyna Świerszcz (adiunkt w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie).

Następnie w imieniu władz krajowych stowarzyszenia przewodniczący oddziału przedstawił opracowaną przez Prezesa PTG dr. Piotra Wilczyńskiego i przyjętą uchwałą Zarządu PTG w dniu 15 maja 2014 r. „Wizję rozwoju Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego”. Przedstawione zostały m.in. założenia dotyczące: rozwoju kompetencji członków Towarzystwa, ochrony niezależności politycznej, lansowania geopolityki jako nauki, obrony przed ideologizującymi ujęciami postmodernistycznymi, troski o dobro PTG, promocji geopolityki i geopolityków oraz aktywnej współpracy członków stowarzyszenia. Zebrani poinformowani zostali także o wyborze nowych władz PTG, zaawansowaniu prac zmierzających do organizacji ogólnopolskiej, trzyetapowej Olimpiady Geopolitycznej dla młodzieży szkół średnich (docelowo również szkół wyższych) oraz o działalności wydawniczej, w tym o mającej ukazać się właśnie monografii „Geopolityka na Bałkanach” – opracowanej przez Komisję Studiów Bałkańskich PTG.

W dalszej kolejności przewodniczący – zgodnie z porządkiem zebrania – zarządził wybory sekretarza oraz skarbnika oddziału. Sekretarzem oddziału został wybrany dr Konrad Świder, a skarbnikiem – p. Agnieszka Stec. Po krótkim przedstawieniu zadań stojących przed zarządem oddziału przewodniczący ogłosił rozpoczęcie części naukowej zebrania.

Jako gość honorowy o zabranie głosu poproszony został wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ płk w st. spocz. dr Waldemar Wojtan (fot. 1), który wygłosił referat pt. „Udział Wojska Polskiego w misjach pokojowych na świecie”.

fot.2_W-wa

Fot. 1. dr W. Wojtan podczas wykładu w ISP PAN

Referat miał charakter sprawozdania z aktywności żołnierzy polskich w misjach pokojowych ONZ w okresie od 1945 r. do początków XXI wieku. Wystąpienie zawierało konstatację, że decyzja najwyższych władz państwowych o przesunięciu aktywności Polski z misji pokojowych ONZ na obszar działań wojennych NATO nie była do końca przemyślana, gdyż nawet największe środki finansowe wydawane na misje pokojowe są dużo mniejszym kosztem od najtańszej wojny. Po referacie rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabierało wielu dyskutantów, w tym przewodniczący – sam niegdyś uczestnik misji pokojowych.

Następnie odbyła się autorska prezentacja książki Witolda Michałowskiego pt. „My Eurosarmaty”, będącej interesującym zbiorem refleksji z podróży na obszar wpływów dawnego Imperium Rosyjskiego, a później Związku Radzieckiego (Kaukaz, Ural, Syberia, Zabajkale, Mongolia), zawierającym nierzadko tezy historycznie i geopolitycznie kontrowersyjne. Po prezentacji odbyła się żywa dyskusja o charakterze polemicznym, dotycząca również globalnego kontekstu geopolitycznego, w tym globalnych kwestii energetycznych, w której aktywny udział wziął honorowy prezes PTG prof. dr hab. Leszek Moczulski (fot. 2).

fot.3_W-wa

Fot. 2. Uczestnicy obrad OW PTG

Po zakończeniu części naukowej zebrania powrócono do jego wątków organizacyjnych. Zapoznawszy się z wypełnioną przez uczestników w trakcie spotkania ankietą dotyczącą ich obszarów naukowego zainteresowania, w tym badanej problematyki i eksplorowanych obszarów geograficznych, przewodniczący poprowadził obrady w kierunku wypracowania propozycji działalności oddziału w bliższej i dalszej perspektywie czasowej. Padła m.in. propozycja, by ze względu na potencjał naukowy oddziału kolejne zebrania organizować w formie konferencji tematycznych. Wśród propozycji do podjęcia zostały zgłoszone obszary dotyczące problematyki bezpieczeństwa energetycznego oraz aktualnej sytuacji na Ukrainie. Członkowie oddziału, zarówno uczestniczący w zebraniu, jak i z różnych przyczyn na nim nieobecni, zostali poproszeni o zgłaszanie wszelkich propozycji dotyczących przyszłych spotkań i tematyki konferencji na adres: t.leszczynski@ptg.edu.pl.

Po wyczerpaniu porządku zebrania, wobec braku innych wniosków, przewodniczący Oddziału Warszawa PTG podsumował zebranie, podziękował wszystkim jego uczestnikom za przybycie i zaprosił na kolejne – mające odbyć się w dniu 22 października 2014 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej ISP PAN. Tuż po zebraniu zarząd oddziału sformułował pobudzający do aktywności naukowej temat organizowanej w ww. terminie konferencji: „Rozpad Ukrainy – abstrakcja czy rzeczywistość?”. Jako kolejna planowana jest konferencja dotycząca energetyki.

stat4u