Program XI Zjazdu Geopolityków Polskich – “Budowa siły narodowej”

PROGRAM:

 

8:00-9:00 – rejestracja uczestników, rozmowy kuluarowe

9:00 – inauguracja, przemówienia

9:15 – wręczenie Honorowych Nagród PTG im. Oskara Żebrowskiego

9:20 – wręczenie nagród w Konkursie „Książka Geopolityczna Roku 2018”

9:25 – ogłoszenie wyników II Olimpiady Geopolitycznej, wręczenie dyplomów

9:45-11:25 – publiczna debata nt. "Budowa siły narodowej" z dyskusją i udziałem zaproszonych ekspertów oraz pytaniami od publiczności. Zaproszeni eksperci:

 1. Prof. dr hab. Stefan Bielański
 2. Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz
 3. Prof. dr hab. Leszek Moczulski
 4. Prof. dr hab. Paweł Soroka
 5. Prof. dr hab. Jan Wendt
 6. Prof. dr hab. Witold Wilczyński
 7. Prof. dr hab. Andrzej Zapałowski

11:25-11:40 – prezentacja partnera PTG – wydawnictwa Zona ZERO

11:40-12:00 – przerwa na kawę, wywiady dla mediów, rozmowy kuluarowe

12:00-14:00 – plenarna sesja referatowa

 1. Prof. dr hab. Paweł Soroka, Potencjał Sił Zbrojnych RP i możliwości jego wzmocnienia, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 2. Prof. dr hab. Andrzej Zapałowski, System obrony totalnej jako fundament bezpieczeństwa Polski, Uniwersytet Rzeszowski
 3. Mgr Eryk Kowalczyk, Niezawodowi żołnierze a siła Wojska Polskiego na wypadek konfliktu zbrojnego, Akademia Sztuki Wojennej
 4. Prof. dr hab. Jaroslav Vencálek, Wiedza Genia Loci jako czynnik budowania świadomości narodowej i obywatelskiej, Uniwersytet Preszowski (Słowacja)
 5. Mgr Paweł Paszak, Znaczenie płaszczyzny technologicznej w budowie siły narodowej na przykładzie rywalizacji ChRL-USA, Akademia Sztuki Wojennej, Instytut Nowej Europy
 6. Mgr Piotr Plebaniak, Czy wszyscy jesteśmy degeneris? Historyczne i współczesne czynniki kształtowania postaw patriotycznych, Uniwersytet Kultury Chińskiej w Taipei (Tajwan)
 7. Dr Piotr L. Wilczyński, O duchu narodów – biblijne wskazówki jak budować siłę narodową, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

14:00-15:00 – przerwa obiadowa, zamknięte spotkanie Zarządu i RN PTG

15:00-16:45 – sesje referatowe (równoległe)

PANEL 1

 1. Dr Leszek Sykulski, Geopolityka a szkoła kopenhaska w badaniach nad bezpieczeństwem międzynarodowym. Analiza porównawcza, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 2. Prof. dr hab. Jan Wendt, prof. dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Czynniki warunkujące geostrategiczne i geopolityczne położenie Polski, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Warszawski
 3. Mgr Malwina Hopej, Konceptualizacja potęgi w wybranych nurtach konstruktywizmu, Uniwersytet Wrocławski
 4. Dr Zbigniew Lach, Dylematy rozwoju i bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej, Akademia Sztuki Wojennej
 5. Pan Zbigniew Chechliński, Analiza potencjalnego wpływu preferencyjnych systemów wyborczych na Polską politykę wewnętrzną i zagraniczną, Uniwersytet Essex w Colchester (Wlk. Brytania)
 6. Pan Oskar Fortis, Polska 2050, Warszawa

PANEL 2

 1. Prof. dr hab. Serhiy Troyan, Współczesne środowisko geopolityczne Ukrainy: wektor chiński, Narodowy Uniwerstet Lotnictwa w Kijowie (Ukraina)
 2. Mgr Damian Pałka, Projekcja siły narodowej Polski na pomoście bałtycko-czarnomorskim, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 3. Prof. dr hab. Ignacy Kitowski, Znaczenie  ekosystemu rzeki  Bug  dla bezpieczeństwa ekologicznego Polski  – stan obecny i możliwe zagrożenia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 4. Dr Agnieszka Rogozińska, Bezpieczeństwo euroatlantyckie w kontekście zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską, Fundacja Instytut Nowej Europy
 5. Dr Krzysztof Żęgota, Miejsce obwodu kaliningradzkiego i basenu Morza Bałtyckiego w wybranych rosyjskich dokumentach strategicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 6. Prof. dr hab. Nataliya Nechayeva-Yuriychuk, Symbolic Politics as a Component of Political Propaganda: the Experience of post-Soviet States, Państwowy Uniwersytet w Czerniowcach (Ukraina)

16:45-17:00 – przerwa, rozmowy kuluarowe

17:00-18:45 – sesje referatowe (równoległe)

PANEL 3

 1. Prof. dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Społeczna świadomość zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa państwa jako czynnik determinujący pozycję międzynarodową Polski, Uniwersytet Warszawski
 2. Dr Iwona Lasek-Surowiec, Członkostwo Polski w strefie euro – wymóg prawny czy geopolityczny wybór?, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 3. Prof. dr hab. Bogusław Ślusarczyk i mgr Anna Bem, Konsekwencje Brexitu dla wymiany handlowej Polski z Wielką Brytanią, Uniwersytet Rzeszowski
 4. Mgr Łukasz Kubiak, Długie mosty i tunele w regionie Morza Bałtyckiego – geopolityczne znaczenie transportowych inwestycji infrastrukturalnych, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
 5. Mgr Karolina Baraniak, Współpraca z Brazylią, Argentyną i Chile jako przykład rosnącego znaczenia Polski w Ameryce Łacińskiej, Uniwersytet Wrocławski
 6. Dr Maciej Bujakowski, Polska szkoła w czasach kryzysów politycznych i ekonomicznych, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne
 7. Dr Natalia Adamczyk, Szkolnictwo wyższe jako czynnik rozwoju siły narodowej, Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego

PANEL 4

 1. Dr Grzegorz Baziur, Мы беларусы? –  Жыве Беларусь! Świadomość narodowo-historyczna oraz kwestia narodowej samoidentyfikacji społeczeństwa białoruskiego, Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 2. Dr Bogdan Pliszka, Białoruś. Stracona szansa polskiej polityki, Politechnika Śląska
 3. Dr Ihar Mielnikau, Wpływ mediów rosyjskich na proces tworzenia świadomości historycznej współczesnego społeczeństwa białoruskiego, Mińsk (Białoruś)
 4. Mgr Wiktor Możgin, Polska polityka zagraniczna wobec państw Europy Wschodniej jako determinanta silnego państwa w XXI wieku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 5. Dr Łukasz Lewkowicz, Kody geopolityczne państw Grupy Wyszehradzkiej w ujęciu porównawczym, Zespół Wyszehradzki Instytutu Europy Środkowej, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 6. Dr Krzysztof S. Surowiec, Pozycja międzynarodowa państw Grupy Wyszehradzkiej w ujęciu potęgometrycznym, Uniwersytet Rzeszowski

19:00 – zakończenie obrad

 

 

 

 

 

 

stat4u