Zebranie/seminarium Komisji Polityki Energetycznej PTG

Uprzejmie informujemy, że Komisja Polityki Energetycznej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego uzyskała siedzibę w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji przy ul. Meksykańskiej 6 w Warszawie. W ww. uczelni odbyło się w dniu 13 marca 2015 r. zebranie komisji (rys. 1) połączone z seminarium nt. „Polityka energetyczna Polski do 2050 roku”.

Rys. 1. Porządek obrad KPE PTG w dniu 13.03.2015 r.

Zebranie otworzył przewodniczący Komisji Polityki Energetycznej PTG dr Tadeusz Z. Leszczyński, który powitał zebranych oraz poinformował o przystąpieniu komisji do Sieci Naukowej „Energy Security-  Poland” (EnSePol).

Następnie przewodniczący zaproponował utworzenie stanowiska sekretarza komisji oraz powołania na wakujący etat dr Igora Protasowickiego z WSIZiA, co spotkało się z akceptacją zebranych.

Kolejnym punktem zebrania było seminarium o polskiej polityce energetycznej w perspektywie długookresowej, w ramach którego wystąpił Naczelnik Wydziału Polityki Energetycznej Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki p. Janusz Michalski (rys. 2). Prelegent przedstawił m.in. związki bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności gospodarki z ochroną środowiska oraz cele „Polityki energetycznej Polski do 2015 roku” i jej relacje z innymi dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym i wspólnotowym. Seminarium obejmowało powyższą prelekcję, wzbogacone prezentacją multimedialną, a także dyskusję, w którą aktywnie włączyli się obecni na zebraniu członkowie komisji.

Rys. 2. Temat wystąpienia przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki

Po przerwie przystąpiono do zdefiniowania obszarów działalności komisji, spośród których za najważniejszy uznano opiniowanie dotyczących bezpieczeństwa energetycznego Polski dokumentów rządowych przekazywanych do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania. Uzgodniono również tryb prac komisji i sposoby komunikacji pomiędzy jej członkami.

Na zakończenie głos zabrał przewodniczący KPE PTG dziękując zebranym za przybycie i udział w dyskusji, a także zapraszając do przygotowania referatów na VII Zjazd Geopolityków Polskich i wygłoszenia ich w grudniu br. w Krakowie w ramach panelu pt. „Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych uwarunkowaniach geopolitycznych”.

dr Tadeusz Z. Leszczyński

 

stat4u