XI Zjazd Geopolityków Polskich – zaproszenie na konferencję

Wszystkich zainteresowanych sprawami międzynarodowymi zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową:

XI ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH

Termin: 1 grudnia 2019 r. (niedziela)

Miejsce: Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

Organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Invitation for foreign scholars: https://ptg.edu.pl/zgp/zgpff/

1. Temat przewodni konferencji:

„Budowa siły narodowej”

Myślą przewodnią XI Zjazdu Geopolityków Polskich jest hasło: „BUDOWA SIŁY NARODOWEJ”. Celem konferencji jest jego zdefiniowanie ze wskazaniem zasadniczych komponentów, które je konstytuują, jak i omówienie tej problematyki. Kwestie które będziemy poruszać podczas obrad Zjazdu są następujące:

1. Wspólnota narodowa, obywatelska i państwowa.    

2. Rola Sił Zbrojnych, przynależności do NATO i strategicznego partnerstwa polsko-amerykańskiego w procesie tworzenia i umacniania siły narodowej.

3. Znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i jego wpływ na rozwój ekonomiczny kraju oraz rola w budowie siły narodowej na obszarze ekonomicznym, współpracy naukowo-badawczej, kulturalnej. Współpraca regionalna Polski, jako wzmocnienie jej państwa i gospodarki, w tym Grupa Wyszehradzka (V 4), koncepcja Trójmorza, jako sposobu na przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski i innych państw Europy Środkowej w kontekście bezpieczeństwa wobec kryzysu tożsamości UE w państwach zachodnich i bezpieczeństwa energetycznego państw naszego regionu.

4. Rola dyplomacji i polityki zagranicznej w budowie siły narodowej.

5. Edukacja i kultura narodowa, jako czynnik budowy świadomości narodowej i obywatelskiej i jej wpływ na umacnianie siły narodowej, edukacja patriotyczno-obronna, polityka historyczna i jej narracja.

6. Mierniki siły narodowej Polski na tle Europy i świata [potęgometria, potęgonomia]

2. Języki obrad: polski, angielski.

3. Przewidujemy wydanie artykułów pokonferencyjnych w kwartalniku "Przegląd Geopolityczny" (http://przeglad.org/ – 20 pkt. na liście MNiSW).

4. Opłata konferencyjna:

A. Udział z własnym referatem – koszt: 330 PLN (230 PLN dla członków PTG).

W cenie: druk publikacji, materiały konferencyjne – pakiet prelegenta, możliwość zabrania głosu w debacie, catering (przerwa kawowa), certyfikat o wygłoszeniu referatu na konferencji naukowej.

B. Udziału bez własnego referatu jako obserwator(-ka) – koszt: 230 PLN (130 PLN dla członków PTG)

W cenie: materiały konferencyjne – pakiet obserwatora, catering (przerwa kawowa), możliwość zabrania głosu w debacie, zaświadczenie o udziale w konferencji naukowej.

C. Goście honorowi, zaproszeni eksperci, ww. członkowie komitetów organizacyjnych ZGP i OG, laureaci konkursów, finaliści OG uczestniczą bezpłatnie.

Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do dnia 20 listopada 2019 r. z dopiskiem: „XI Zjazd Geopolityków Polskich”.

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ul. Majora Łupaszki 7/26, 30-198 Kraków

Konto bankowe (Bank BGŻ): 04 2030 0045 1110 0000 0390 5350

Wystawiamy faktury osobom, które dokonają wpłaty na Zjazd. Osoby te powinny wcześniej podać, na kogo organizatorzy mają wystawić fakturę.

4. Forma i termin zgłoszenia

Zgłoszenia na XI Zjazd Geopolityków Polskich w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: zjazd@ptg.edu.pl do dnia: 20 listopada br. podając poniższe dane:

A. Proponowany temat referatu (fakultatywne):
B. Dane o uczestniku (obligatoryjne):
–  Imię (imiona) i nazwisko:
–  Reprezentowana uczelnia/instytucja/organizacja/środowisko:
–  Tytuł/stopień naukowy/stopień wojskowy (tylko służba czynna):
–  Adres do korespondencji:
–  Telefon /e-mail:
C. Streszczenie proponowanego wystąpienia (dla wypełniających pkt. 1. obligatoryjne):
D. Załączyć potwierdzenie przelewu (opłaty konferencyjnej).

Artykuł do publikacji w "Przeglądzie Geopolitycznym" (20 pkt. na liście MNiSW) należy przesłać do dnia: 31 grudnia 2019 r. Oczekujemy artykułów naukowych spełniających następujące wymogi: http://przeglad.org/zasady-publikowania/. Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@przeglad.org, z dopiskiem: „publikacja pokonferencyjna”.

stat4u