Wykład otwarty: Dylematy teoretyczne bezpieczeństwa prof. B. Szulca

Zapraszamy serdecznie na pierwszy z serii wykładów otwartych PTG.

Wykład 1 pt. Dylematy teoretyczne bezpieczeństwa poprowadzi prof. B. Szulc z Warszawy. Dostępny on będzie na żywo 25 X 2023 r. w godzinach 17:00-18:00 pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aEtBlutmVkiijFUon-W1Y8ogAHeOWkb0FgtPQ_W3YxY41%40thread.tacv2/1697035642996?context=%7b%22Tid%22%3a%228561ca1d-ea50-407d-a700-1b5062b3c1df%22%2c%22Oid%22%3a%220f15d8b5-2e9c-4f91-b2a6-8deedf7fb551%22%7d

Będzie możliwość zadawania pytań.

stat4u