Wojsko

KOMISJA KONFLIKTÓW I WOJEN

przewodniczący: płk rez. dr Krzysztof Danielewicz

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Naukowo zajmuje się działalnością służb specjalnych, szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz problemem terroryzmu. Jest autorem opracowań: Lwowska Ekspozytura Wywiadu. Działalność Ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921-1939, Toruń 2017; Terroryzm w Afryce, Geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012-2014, Oświęcim 2016, oraz redaktorem książki Państwo Islamskie (ISIS) – Historia powstania, taktyka działania, Oświęcim 2019, a także wielu recenzowanych artykułów naukowych. W latach 2007, 2008, 2012 odbył trzy tury w ramach misji ISAF w Afganistanie, natomiast w latach 2013-2014 przez jedenaście miesięcy pełnił służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM w Mali. Podróżnik oraz autor autorskich procedur i szkoleń z zakresu postępowania na wypadek ataku „aktywnego strzelca” w placówkach oświatowych. Właściciel firmy i portalu Security in practice.

 

 

 


KOMISJA ZAGROŻEŃ ASYMETRYCZNYCH

przewodniczący: ppłk rez. dr Piotr Lotarski

Adiunkt, kierownik Pracowni Zagrożeń Cywilizacyjnych i Polityki Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk Politycznych, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Poprzednio adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Wojskowych Akademii Obrony Narodowej. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Akademii Obrony Narodowej. Uczestnik operacji pokojowej UNDOF w Syrii. Członek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa regionu Bliskiego Wschodu, w szczególności misji i operacji pokojowych prowadzonych w regionie oraz działalności ONZ na rzecz rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego. Autor i współautor książek i opracowań dotyczących udziału Wojska Polskiego w operacjach pokojowych na Bliskim Wschodzie, zagrożeń terroryzmem międzynarodowym, oraz problemów dotyczących weteranów działań poza granicami kraju.

 

 

 


KOMISJA GEOSTRATEGII

przewodniczący: ppłk rez. dr hab. inż. Robert Białoskórski

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Z siedlecką uczelnią jest związany od 2013 roku. Stopień doktora nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe uzyskał w Akademii Obrony Narodowej w 2005 roku po obronie rozprawy nt. „Wczesne ostrzeganie i zapobieganie konfliktom zbrojnym w Unii Europejskiej”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał decyzją Rady Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach w styczniu 2019 roku, a w kwietniu tegoż roku został wyznaczony na stanowisko profesora uczelni. Posiada wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne w obszarze zagadnień bezpieczeństwa, wynikające z wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej oraz zawodowej służby wojskowej na odpowiedzialnych stanowiskach służbowych w kraju i za granicą. Współtworzył czasopismo naukowe „Secretum”, w którym pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence” (Grecja) oraz rady naukowej czasopisma „International Journal of Innovation in Social Sciences and Engineering (Polska). Organizował i uczestniczył w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowej z cyklu „Polska-Rosja” oraz krajowej „Power&Security”. Należy do Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (PTG), Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie (PTNOB), oraz Stowarzyszenia Powermetric Research Network (PRNet), którego jest współzałożycielem. Zainteresowania naukowe to geostrategia i potęgometria, teoria bezpieczeństwa, cybernetyka społeczna i cyberzagrożenia.


KOMISJA ARMII I OBRONY TERYTORIALNEJ

przewodniczący: dr hab. Andrzej Zapałowski

Absolwent historii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie), prawa (Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej, filia w Rzeszowie), doktor nauk wojskowych (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), dr hab. nauk o bezpieczeństwie (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie), studiów podyplomowych z zakresu obronności państwa (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), ochrony własności intelektualnej (Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie), Szkoły Podchorążych Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz licznych kursów m.in. Wyższego Kursu Obronnego (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), kursu z zakresu sprawowania cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi w George C. Marshall European Center for Security Studies w Garmisch-Partenkirchen w Niemczech. W trakcie pracy zawodowej pełnił funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Przemyślu, dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu. W latach 1997-2001 Poseł na Sejm RP (komisja Obrony Narodowej) oraz w latach 2005-2009 Poseł do Parlamentu Europejskiego. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Przemyśla. Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, przez Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi. Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej nadany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Członek Rady Naukowej PTG, odznaczony Nagrodą Honorową PTG im. Oskara Żebrowskiego.


KOMISJA MARYNARKI WOJENNEJ

przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (ob. Akademii Marynarki Wojennej) w Gdyni. Od 2013 r. jest profesorem tytularnym. W latach 1983-1996 pełnił służbę na okrętach i jednostce nadbrzeżnej Marynarki Wojennej RP. Obecnie jest pracownikiem naukowym na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w AMW w Gdyni. Opublikował kilka monografii oraz ponad dwieście artykułów naukowych i popularno-naukowych w periodykach krajowych i zagranicznych. Obszar jego zainteresowań: zimna wojna na Bałtyku, bezpieczeństwo morskie państwa oraz bezpieczeństwo międzynarodowe w XX i XXI wieku.

 

 

 

 

 


KOMISJA SIŁ POWIETRZNYCH, KOSMICZNYCH I ASTROPOLITYKI

przewodniczący: płk dr hab. Dariusz Bogusz

Profesor Lotniczej Akademii Wojskowej. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jest absolwentem Studium Polityki Zagranicznej Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie. Pracował w strukturach NATO w Kwaterze Dowództwa Sił Połączonych Północ – Joint Force Command Brunssum (Holandia). Uczestniczył w seminariach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych, w składzie komitetów naukowych i organizacyjnych. Zaangażowany we współpracę międzynarodową LAW. Brał udział w wielu zespołach eksperckich. Uczestniczył w ćwiczeniach wojskowych min. JESIEŃ-15, ANAKONDA-16, ANAKONDA-20 oraz ZIMA-20. Koordynator LAW programu EMILYO (Military Erasmus). Autor ponad 70. publikacji o doborze i selekcji kandydatów na pilotów wojskowych oraz szkoleniu lotniczym w Polsce i na świecie. W latach 2012-2013 uczestniczył w niemiecko-polskich seminariach partnerskich dla oficerów w Centrum Dowodzenia Wewnętrznego – Wydział 5 Bundeswehry (Leadership Development and Civil Education Center) w Strausbergu (Niemcy). Ponadto uczestniczył w wielu inicjatywach z uczestnictwem oficerów NATO min. z Francuskiej Akademii Sił Powietrznych z Saloon de Provance w ramach projektu „Learning Throught the Reaserch Programme oraz Cultural Understanding and Language Programme (CULP) organizowanego przez US Army Cadet Command z Fort Knox, (Kentuckay). W latach 2020-2023 prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej. Kierownik projektów w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki m. in.: Doskonała Nauka „Wsparcie monografii naukowych” oraz „Wsparcie konferencji naukowych”. Zastępca redaktora naczelnego Aviation and Security Issues oraz zastępca redaktora naczelnego czasopisma Studia Społeczne. Redaktor kierunkowy Yearbook of International Security. Członek rady naukowej czasopisma Yearbook of International Security, rocznika Komunizm: System – Ludzie – Dokumentacja oraz rady redakcyjnej Safety & Defense – Scientific and Technical Journal.


KOMISJA WYWIADU I KONTRWYWIADU

przewodniczący: dr hab. Ireneusz T. Dziubek

Dyrektor Centrum Badawczo – Wdrożeniowego Akademii Kaliskiej. Studia magisterskie ukończone w roku 1982 na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent studiów podyplomowych Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie (1983) i studiów III  stopnia w Akademii Obrony Narodowej (AON) w Warszawie. W roku 2009 nadanie w  AON stopnia doktora nauk wojskowych  w specjalności “zarządzanie instytucjami publicznymi”, a w roku 2014 stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie “nauki o  obronności”. Wieloletni funkcjonariusz pełniący służbę w resorcie spraw wewnętrznych. Członek naukowego towarzystwa akademickiego o randze międzynarodowej: Institute for National and International Security – “INIS”. Ponadto organizacyjnie: V-ce Prezes Stowarzyszenia Strzeleckiego „Bellona” i  członek: Stowarzyszenia „Edukacja dla  bezpieczeństwa” w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddział  w Warszawie, International Police Association – Section Poland, Police Motor Corporation Poland, Polskiego Związku Łowieckiego i  Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Biegły sądowy w dziedzinie broni, amunicji i materiałów wybuchowych. Autor i współautor licznych opracowań, a także monografii. Posiadacz wielu patentów i wzorów przemysłowych związanych m.in. z  konstrukcją i budową broni. Obszary zainteresowań: edukacja obronna; antyterroryzm i  kontrterroryzm; wywiad i kontrwywiad; procesy legislacyjne dotyczące  funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa publicznego; naukowe aspekty techniki uzbrojenia i  bezpieczeństwa;  propagowanie  działań  na  rzecz poprawy bezpieczeństwa  obywateli.

 

stat4u