Wojsko

KOMISJA GEOSTRATEGII

przewodniczący: ppłk rez. dr hab. inż. Robert Białoskórski

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Z siedlecką uczelnią jest związany od 2013 roku. Stopień doktora nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe uzyskał w Akademii Obrony Narodowej w 2005 roku po obronie rozprawy nt. „Wczesne ostrzeganie i zapobieganie konfliktom zbrojnym w Unii Europejskiej”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał decyzją Rady Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach w styczniu 2019 roku, a w kwietniu tegoż roku został wyznaczony na stanowisko profesora uczelni. Posiada wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne w obszarze zagadnień bezpieczeństwa, wynikające z wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej oraz zawodowej służby wojskowej na odpowiedzialnych stanowiskach służbowych w kraju i za granicą. Współtworzył czasopismo naukowe „Secretum”, w którym pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence” (Grecja) oraz rady naukowej czasopisma „International Journal of Innovation in Social Sciences and Engineering (Polska). Organizował i uczestniczył w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowej z cyklu „Polska-Rosja” oraz krajowej „Power&Security”. Należy do Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (PTG), Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie (PTNOB), oraz Stowarzyszenia Powermetric Research Network (PRNet), którego jest współzałożycielem. Zainteresowania naukowe to geostrategia i potęgometria, teoria bezpieczeństwa, cybernetyka społeczna i cyberzagrożenia.


KOMISJA WOJSK LĄDOWYCH

przewodniczący: płk rez. dr hab. inż. Marek Kubiński

profesor Uniwersytetu Kaliskiego, jest pracownikiem Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Administracji Sztabowej w Montpellier we Francji i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Zajmował kolejno stanowiska: dowódca plutonu rozpoznawczego, dowódca kompanii szturmowej, dowódca kompanii dowodzenia w 6. Brygadzie Desantowo-Szturmowej w Krakowie. Następnie starszy oficer Wydziału Współpracy z Zagranicą w AON, asystent w Katedrze Rozpoznania i Armii Obcych AON, Kierownik Zakładu Taktyki Wojsk Lądowych AON, profesor w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia AON, Dyrektor Instytutu Strategii/Wydział Bezpieczeństwa Narodowego/AON. Głównymi obszarami zainteresowań naukowych jest taktyka wojsk lądowych, zwłaszcza działania taktyczne i działania wojsk desantowo-szturmowych oraz problematyka bezpieczeństwa narodowego, szczególnie w zakresie miejsca i roli sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa narodowego.

 


KOMISJA OBRONY TERYTORIALNEJ

przewodniczący: dr hab. Andrzej Zapałowski

Absolwent historii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie), prawa (Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej, filia w Rzeszowie), doktor nauk wojskowych (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), dr hab. nauk o bezpieczeństwie (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie), studiów podyplomowych z zakresu obronności państwa (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), ochrony własności intelektualnej (Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie), Szkoły Podchorążych Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz licznych kursów m.in. Wyższego Kursu Obronnego (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), kursu z zakresu sprawowania cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi w George C. Marshall European Center for Security Studies w Garmisch-Partenkirchen w Niemczech. W trakcie pracy zawodowej pełnił funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Przemyślu, dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu. W latach 1997-2001 Poseł na Sejm RP (komisja Obrony Narodowej) oraz w latach 2005-2009 Poseł do Parlamentu Europejskiego. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Przemyśla. Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, przez Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi. Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej nadany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Członek Rady Naukowej PTG, odznaczony Nagrodą Honorową PTG im. Oskara Żebrowskiego.

 


KOMISJA MARYNARKI WOJENNEJ

przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (ob. Akademii Marynarki Wojennej) w Gdyni. Od 2013 r. jest profesorem tytularnym. W latach 1983-1996 pełnił służbę na okrętach i jednostce nadbrzeżnej Marynarki Wojennej RP. Obecnie jest pracownikiem naukowym na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w AMW w Gdyni. Opublikował kilka monografii oraz ponad dwieście artykułów naukowych i popularno-naukowych w periodykach krajowych i zagranicznych. Obszar jego zainteresowań: zimna wojna na Bałtyku, bezpieczeństwo morskie państwa oraz bezpieczeństwo międzynarodowe w XX i XXI wieku.

 

 

 

 

 


KOMISJA SIŁ POWIETRZNYCH, KOSMICZNYCH I ASTROPOLITYKI

przewodniczący: płk dr hab. Dariusz Bogusz

Profesor Lotniczej Akademii Wojskowej. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jest absolwentem Studium Polityki Zagranicznej Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie. Pracował w strukturach NATO w Kwaterze Dowództwa Sił Połączonych Północ – Joint Force Command Brunssum (Holandia). Uczestniczył w seminariach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych, w składzie komitetów naukowych i organizacyjnych. Zaangażowany we współpracę międzynarodową LAW. Brał udział w wielu zespołach eksperckich. Uczestniczył w ćwiczeniach wojskowych min. JESIEŃ-15, ANAKONDA-16, ANAKONDA-20 oraz ZIMA-20. Koordynator LAW programu EMILYO (Military Erasmus). Autor ponad 70. publikacji o doborze i selekcji kandydatów na pilotów wojskowych oraz szkoleniu lotniczym w Polsce i na świecie. W latach 2012-2013 uczestniczył w niemiecko-polskich seminariach partnerskich dla oficerów w Centrum Dowodzenia Wewnętrznego – Wydział 5 Bundeswehry (Leadership Development and Civil Education Center) w Strausbergu (Niemcy). Ponadto uczestniczył w wielu inicjatywach z uczestnictwem oficerów NATO min. z Francuskiej Akademii Sił Powietrznych z Saloon de Provance w ramach projektu „Learning Throught the Reaserch Programme oraz Cultural Understanding and Language Programme (CULP) organizowanego przez US Army Cadet Command z Fort Knox, (Kentuckay). W latach 2020-2023 prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej. Kierownik projektów w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki m. in.: Doskonała Nauka „Wsparcie monografii naukowych” oraz „Wsparcie konferencji naukowych”. Zastępca redaktora naczelnego Aviation and Security Issues oraz zastępca redaktora naczelnego czasopisma Studia Społeczne. Redaktor kierunkowy Yearbook of International Security. Członek rady naukowej czasopisma Yearbook of International Security, rocznika Komunizm: System – Ludzie – Dokumentacja oraz rady redakcyjnej Safety & Defense – Scientific and Technical Journal.


KOMISJA WYWIADU I KONTRWYWIADU

przewodniczący: dr hab. Ireneusz T. Dziubek

Dyrektor Centrum Badawczo – Wdrożeniowego Akademii Kaliskiej. Studia magisterskie ukończone w roku 1982 na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent studiów podyplomowych Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie (1983) i studiów III  stopnia w Akademii Obrony Narodowej (AON) w Warszawie. W roku 2009 nadanie w  AON stopnia doktora nauk wojskowych  w specjalności “zarządzanie instytucjami publicznymi”, a w roku 2014 stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie “nauki o  obronności”. Wieloletni funkcjonariusz pełniący służbę w resorcie spraw wewnętrznych. Członek naukowego towarzystwa akademickiego o randze międzynarodowej: Institute for National and International Security – “INIS”. Ponadto organizacyjnie: V-ce Prezes Stowarzyszenia Strzeleckiego „Bellona” i  członek: Stowarzyszenia „Edukacja dla  bezpieczeństwa” w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddział  w Warszawie, International Police Association – Section Poland, Police Motor Corporation Poland, Polskiego Związku Łowieckiego i  Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Biegły sądowy w dziedzinie broni, amunicji i materiałów wybuchowych. Autor i współautor licznych opracowań, a także monografii. Posiadacz wielu patentów i wzorów przemysłowych związanych m.in. z  konstrukcją i budową broni. Obszary zainteresowań: edukacja obronna; antyterroryzm i  kontrterroryzm; wywiad i kontrwywiad; procesy legislacyjne dotyczące  funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa publicznego; naukowe aspekty techniki uzbrojenia i  bezpieczeństwa;  propagowanie  działań  na  rzecz poprawy bezpieczeństwa  obywateli.


KOMISJA WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII

przewodniczący: płk rez. dr hab. Tomasz Rubaj

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Profesor Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii  w Toruniu, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Podyplomowych Studiów Pedagogiki w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej. W latach dziewięćdziesiątych służył, dowodząc pododdziałami w jednostkach artylerii. Pracował dydaktycznie i naukowo w Akademii Obrony Narodowej zajmując kolejno stanowiska asystenta, adiunkta, kierownika Zakładu Wsparcia Działań, Profesora Uczelni – Dyrektora Instytutu Dowodzenia w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia. Rozprawę doktorską obronił w Wydziale Wojsk Lądowych AON, stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał na podstawie rozprawy pt. „Artyleria we współczesnym środowisku operacyjnym”. Autor i współautor wielu programów kształcenia na studiach i kursach. Współautor i uczestnik licznych ćwiczeń w wymiarze narodowym (akademickich i organizowanych przez Wojska Lądowe) oraz międzynarodowym (Cannon Cloud-02, Capable Warrior-04, Bagram-08, Iron Dragon-22). Posiadana wiedza i uzyskane doświadczenie sprawiły, że jego zainteresowania naukowe i badawcze w dalszym ciągu oscylują wokół problematyki rozwoju i zastosowania nowoczesnych systemów rażenia, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w ujęciu narodowym i sojuszniczym (NATO, UE), bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, Sił Zbrojnych w państwie i stosunkach międzynarodowych, w tym teorii walki, sztuki wojennej, strategii, operacji wojennych i operacji reagowania kryzysowego (ang. Crisis Response Operations – CRO). Należy do Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (PTG). Autor, współautor, redaktor i kierownik naukowy wielu krajowych i zagranicznych publikacji, prac i artykułów z dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. Organizator i współorganizator, a także członek Komitetów i Rad Naukowych wielu wydarzeń – konferencji, sympozjów i seminariów naukowych.


KOMISJA WOJSK WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ I OBRONY CYBERPRZESTRZENI

przewodniczący: płk rez. dr hab. inż. Waldemar Scheffs

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Profesor Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie, kierownik Zakładu Edukacji dla Bezpieczeństwa. Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Podyplomowych Studiów Pedagogiki w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej. Od początku pracy zawodowej związany z jednostkami rozpoznania radioelektronicznego i szkolnictwem wojskowym. Zajmował kolejno stanowiska asystenta, adiunkta, kierowania Zakładu Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej w AON. Rozprawę doktorską obronił w Wydziale Wojsk Lądowych AON, stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał na podstawie rozprawy pt. „Walka elektroniczna w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Autor wielu publikacji, w tym referatów wygłoszonych na konferencjach zagranicznych i krajowych, podręczników, opracowań naukowych i monografii. Zainteresowania naukowe autora obejmują problematykę walki (radio)elektronicznej i jej wpływu na działania operacyjno-taktyczne, wpływu bezpieczeństwa informacyjnego na system dowodzenia i kierowania, zakresu i wpływu walki informacyjnej i operacji informacyjnych na działania wojsk i społeczeństwa, zasobów i procesów informacyjnych w organizacjach, a także problemy rozpoznania wojskowego na każdym poziomie dowodzenia.  Ponadto obszarem zainteresowań są praktyczne aspekty działania sił zbrojnych, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (PTG). Organizator i współorganizator, a także członek Komitetów i Rad Naukowych wielu wydarzeń – konferencji, sympozjów i seminariów naukowych.

 


KOMISJA WOJSK SPECJALNYCH

przewodniczący: płk rez. dr hab. inż. Krystian Frącik

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (obecnie Akademia Wojsk Lądowych) oraz Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W latach 1995  – 2007 pełnił służbę wojskową w jednostkach i instytucjach Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP na stanowiskach dowódczych i sztabowych. Uczestnik Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku i Afganistanie. W latach 2007  – 2019 zatrudniony w Akademii Obrony Narodowej oraz Akademii Sztuki Wojennej, pełnił m.in. obowiązki kierownika Zakładu Działań Wojsk Specjalnych i Aeromobilnych. Od 2020 r. jest profesorem uczelni Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Autor szeregu monografii i artykułów naukowych o tematyce wojsk specjalnych, wojsk aeromobilnych i dowodzenia, organizator i współorganizator wielu konferencji, sympozjów i seminariów naukowych.Obszary zainteresowań badawczych: wojska specjalne, siły zbrojne we współdziałaniu z instytucjami bezpieczeństwa narodowego, strategie bezpieczeństwa i obronności, prakseologia.

 

 

 


KOMISJA SYSTEMU SZKOLENIA, KIEROWANIA I DOWODZENIA

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Posobiec

Pułkownik dyplomowany (rez.) Wojska Polskiego. Z wykształcenia oficer wojsk zmechanizowanych o profilu dowódczo-sztabowym. Od 1982 r. do 2016 r. pełnił służbę wojskową na różnych stanowiskach w Siłach Zbrojnych RP. W 1995r. ukończył studia dyplomowe w AON, a w 1996 Podyplomowe Studia Pedagogiki. Od 1995 r. jest nauczycielem akademickim. Pełnił obowiązki kierownika zakładu, dyrektora instytutu w Wydziale Zarządzania AON do 2016 r. W 2000 uzyskał stopień naukowy doktora, w 2008 r. doktora habilitowanego nauk wojskowych, a w 2014 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk społecznych. Szczególnym obszarem zainteresowania naukowego są implikacje dla funkcjonowania organizacji w uwarunkowaniach wynikających z rozwoju „społeczeństwa sieciowego”, procesy informacyjno-decyzyjne w organizacji zhierarchizowanej, system dowodzenia i szkolenia, a także szeroko rozumiane bezpieczeństwo militarne w dobie globalizacji. Jest autorem lub współautorem licznych opracowań poświęconych budowania nowych rozwiązań. Do najważniejszych można zaliczyć: Organizacja dowodzenia w środowisku sieciocentrycznym (2008), Koordynacja i synchronizacja działań w operacjach połączonych (2009), Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych (2010), Współczesne dowodzenie wojskami – istota i charakter dowodzenia (2012), Bezpieczeństwo wojsk w operacjach poza obszarem kraju (2012), Zarządzanie bezpieczeństwem militarnym w erze sieciowych powiązań informacyjnych – dowodzenie (2013), Obronność. Teoria i praktyka (2013), Kontrola w dowodzeniu (2013), Konteksty zarządzania i dowodzenia organizacji bezpieczeństwa (2021). Ponadto jest recenzentem licznych prac naukowych, prac doktorskich, postępowań habilitacyjnych i profesorskich w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Obecnie jest nauczycielem akademickim, profesorem Uniwersytetu Kaliskiego, kierownikiem Katedry Obronności i Bezpieczeństwa Państwa oraz wicedyrektorem Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i zastępcą przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Jest członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

stat4u