Wizja rozwoju Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

WIZJA ROZWOJU

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO

OPRACOWANA PRZEZ DR PIOTRA WILCZYŃSKIEGO I PRZYJĘTA JAKO OBOWIĄZUJĄCA UCHWAŁĄ ZARZĄDU

Z DN. 15 MAJA 2014 R.

 

Polskie Towarzystwo Geopolityczne ma realizować swoje cele statutowe według następujących założeń:

1) ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZŁONKÓW

            – przez organizację spotkań środowiska geopolityków w oddziałach terenowych,

            – pomoc w realizacji pomysłów na wystawy, pokazy i odczyty z zakresu geopolityki swych członków,

            – zorganizowanie kolejnego VII Zjazdu Geopolityków Polskich w przeciągu 2 lat,

            – promocję publikacji i materiałów szkoleniowych członków

            – pozyskiwanie środków na wydawnictwa z opracowaniami członków

            – wydawanie artykułów i innych prac członków oraz mobilizowanie do pisania dla czasopism firmowanych przez PTG

            – promocję medialną osiągnięć członków

2) OCHRONA NIEZALEŻNOŚCI POLITYCZNEJ

            – przez nie przyjmowanie darowizn od aktywnych polityków i organizacji o charakterze politycznym tj. z udokumentowaną współpracą z partią polityczną

            – szanowanie poglądów i działalności politycznej każdego członka – nie dyskutując o niej, nie komentując jej, gdyż uważamy to za działalność nie związaną z PTG i nauką.

3) LANSOWANIE GEOPOLITYKI JAKO NAUKI

            – przez na badania naukowe z silną pozycją badań interdyscyplinarnych (z geografią, ekonomią, naukami strategiczno-wojskowymi, naukami o bezpieczeństwie, czy politologią). Zdając sobie sprawę, że jest to inne podejście metodologiczne niż w krajach byłego bloku wschodniego (również polska stara szkoła geopolityki), ale także w krajach zachodnich o silnie ugruntowanej ideologii marksistowskiej, uważamy na krytykę i staramy się na nią odpowiadać przygotowaną wcześniej argumentacją.

            – podkreślanie, że geopolityka w podejściu metodologicznym neoklasycznym jest prawdziwym i dobrym rozwiązaniem odpowiedzi o rolę i miejsce geopolityki we współczesnym systemie wiedzy naukowej.

4) OBRONA PRZED IDEOLOGIZUJĄCYMI UJĘCIAMI POSTMODERNISTYCZNYMI

            – przez zaprzestanie promowania geopolityki krytycznej, feministycznej i studiów „gender”

            – nie publikowanie prac opartych o ideologię

            – wyrażanie jednomyślnie negatywnej opinii o próbach ideologizacji nauki

            – wzmocnienie i podkreślenie roli Rady Naukowej PTG

5) TROSKA O DOBRO PTG

            – przez społeczną pracę dla dobra wspólnego wszystkich członków

            – szanowanie wysiłków innych członków PTG dla nas

            – przejrzyste finanse

6) ROZWÓJ ŚRODOWISKA GEOPOLITYKÓW I AKTYWNA WSPÓŁPRACA CZŁONKÓW

            – przez pracę na rzecz polepszenia wymiany i obiegu informacji wewnątrz PTG

            – usprawnienie komunikacji między członkami

            – usprawnienie prac oddziałów terenowych

            – wsparcie rozwoju struktur terenowych

            – stworzenie bazy danych ze wszystkimi członkami i ich zainteresowaniami badawczymi, w celu lepszego delegowania wniosków, projektów, zadań i pomocy

            – wsparcie przy promowaniu na wyższe stopnie naukowe

            – lobbing w MNiSW na rzecz poprawy sytuacji w polskiej nauce

            – utworzenie odpowiednich warunków dla wychowywania swych następców przez doświadczonych profesorów

            – wspólne projekty naukowo-badawcze i udział we wspólnych wnioskach grantowych

7) PROMOCJA GEOPOLITYKI I GEOPOLITYKÓW

            – przez nawiązanie kontaktów z towarzystwami geopolitycznymi innych krajów

            – organizację corocznych olimpiad geopolityczno-strategicznych dla uczniów szkół średnich i szkół wyższych

            – współpracę z organizacjami promującymi geopolitykę i jej subdyscypliny

stat4u