Stanowisko PTG ws. wyzwań w polskiej polityce międzynarodowej w nadchodzącej kadencji prezydenckiej (“Alfabet prezydencki”)

Uchwałą zarządu 13/4/2015 przyjęto wspólne stanowisko PTG w sprawie wyzwań dla Polski na nadchodzącą kadencję prezydencką. Na poniższej liście znajdują się najważniejsze problemy, z jakimi muszą się zmierzyć osoby będace u sterów władzy oraz służby państwowe w najbliższych latach. Stanowisko to powstało poprzez współpracę wszystkich członków PTG i jest dokumentem mogącym służyć w przygotowywanych debatach z kandydatami na urząd prezydenta RP.

 

Lista wyzwań i problemów, nad którymi powinien pracować przyszły prezydent (tzw. Alfabet Prezydencki):

a) Wpływ konfliktu na wschodzie Ukrainy na pogorszenie bezpieczeństwa RP.

(w tym możliwość agresji rosyjskiej w formie wojny hybrydowej na kraje bałtyckie i Mołdawię)

b) Fatalne stosunki polsko-rosyjskie.

c) Status prawny polskiej mniejszości narodowej na obszarze postsowieckim nie broniący jej praw w taki sam sposób jak mniejszości krajów postsowieckich w Polsce.

d) Wojna informacyjna (w tym wojna w cyberprzestrzeni) powodująca zakłócanie prac urzędów i organów decyzyjnych oraz wyciek informacji niejawnych.

e) Wzrost znaczenia zagrożeń asymetrycznych i konieczność opracowania adekwatnych metod i środków z ich zapobieganiem oraz łagodzeniem negatywnych konsekwencji ich użycia (przede wszystkim zagrożenia płynące z funkcjonowania grup terrorystycznych, transnarodowej przestępczość zorganizowanej, a więc powrót spraw: konieczności wprowadzenia obrony terytorialnej i zmian systemu szkolenia rezerw SZ RP oraz służb mundurowych).

f) Wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego płynące ze wzrostu wydatków na zbrojenia Federacji Rosyjskiej, Chin i Stanów Zjednoczonych (w perspektywie możliwość wybuchu III wojny światowej).

g) Konieczność wzmocnienia głosu Polski na forum NATO i ONZ w kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego.

h) Zahamowanie osłabiania współpracy bilateralnej z państwami sąsiednimi.

i) Brak aktywności Polski w ugrupowaniach regionalnych (Trójkąt Weimarski, Grupa Wyszehradzka) i pełnienia przez nią roli państwa wyznaczającego kierunki współpracy.

j) Imigracja (w tym nielegalna) Ukraińców do Polski w wyniku eskalacji konfliktu w Donbasie.

k) Konflikt interesów wewnątrz UE – centralizacyjna polityka Niemiec versus siły odśrodkowe (Grecja, Węgry, Wielka Brytania) – wizja rozpadu Unii.

l) Upadek nauki i poziomu edukacji oraz systemu wartości moralnych w młodym pokoleniu, w tym niski odsetek chętnych do poświęcania się dla dobra ojczyzny.

m) Wymieranie narodu (za mała liczba polskich dzieci) i masowa emigracja.

n) Problem z utrzymaniem polskiej świadomości narodowej, jako efekt między innymi polityki multikulturalizmu i braku wsparcia postaw patriotycznych i narodowych w mediach.

o) Problem ze sztucznym, tylko tymczasowym, powstrzymywaniem (poprzez dodruk pieniądza i dawanie kredytów bez pokrycia) aktualnego globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, który może wybuchnąć ponownie.

p) Upadek rodzimego przemysłu zbrojeniowego i uzależnienie wojska od dostaw z zagranicy w kontekście przestarzałego sprzętu na wyposażeniu wojska, w szczególności we flocie i obronie przeciwlotniczej.

r) Uzależnienie energetyczne i surowcowe Polski poprzez brak dywersyfikacji dostaw (głównie dostawy z kierunku wschodniego) i źródeł pozyskiwania (energetyka jądrowa, gaz łupkowy).

s) Zadłużenie Polski sięgające ponad 80000zł na mieszkańca (wraz z długiem ukrytym), nie pozwalające na wzrost gospodarczy.

t) Zagrożenie konfliktem nuklearnym na świecie i idącymi za tym nieprzewidywalnymi zmianami klimatycznymi i ekonomicznymi.

u) Roszczenia terytorialne wobec Polski, ze strony niemieckiej (zwroty ziemi), izraelskiej (zwroty nieruchomości i odszkodowania) oraz ukraińskiej (Chełmszczyzna i część Podkarpacia).

w) Wysoka podatność Polski na działalność obcych wywiadów korumpujących osoby na stanowiskach.

y) Wysoki poziom skorumpowania urzędników, nawet na najwyższych szczeblach władzy, czego dowodem są liczne afery.

z) Niski poziom zaufania do instytucji publicznych i polityków oraz niska ocena systemu politycznego Polski wśród obywateli.

stat4u