Składki i deklaracje członkowskie na rok 2023

Zarząd ustalił wysokość składki członkowskiej na rok 2023 w wysokości takiej samej jak w roku poprzednim – 100zł.
Termin zapłaty również pozostał bez zmian – 1 lutego 2023 r.
Składki należy wpłacać na rachunek podany na stronie https://ptg.edu.pl/czlonkostwo/

Terminowe wpłaty są istotne w tym roku, bowiem jest to rok wyborczy do zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Tylko osoby, które wpłacą składkę przed terminem będą mogły kandydować do zarządu i innych organów PTG, jak prezydia oddziałów terenowych, czy na szefów komisji tematycznych.

Zachęcamy również nowe osoby, chcące się zaangażować, do składania deklaracji członkowskich i wpłat składek. Trwa tworzenie nowych oddziałów terenowych, a poza tym każdej organizacji naukowej zawsze się przyda świeże spojrzenie na różne sprawy. Zapraszamy zatem!

Korzyści z członkostwa są liczne:

 • ułatwienie publikacji w czasopismach naukowych PTG (Przeglądzie Geopolitycznym i European Journal of Geopolitics) i monografiach zbiorowych,
 • zniżki lub zwolnienie z opłat za publikację w w/w czasopismach,
 • kontakty w krajowych i zagranicznych środowiskach naukowych,
 • możliwość brania udziału w zamkniętych spotkaniach i debatach towarzystwa, w tym w zebraniach oddziałów terenowych i komisji tematycznych,
 • współudział w nominowaniu osób i książek geopolitycznych w konkursach PTG,
 • pomoc w dotarciu do specjalistycznej literatury,
 • zniżki na publikacje wydawane przez Towarzystwo i zaprzyjaźnione wydawnictwa,
 • zniżki na udział w konferencjach naukowych i Zjazdach Geopolityków Polskich
 • zaświadczenia do przewodów doktorskich i habilitacyjnych o przynależności do towarzystwa naukowego,
 • możliwość korzystania z usług wydawnictwa PTG bez dodatkowej marży (szybki czas wydania, druku, wysoki poziom prac redaktorskich, profesjonalni recenzenci)
 • umożliwienie publikacji na polskich i zagranicznych portalach eksperckich, wykładów i wywiadów w Internecie i innych mediach.
 • zniżki za udział w projektach PTG, np. Grach Wojennych, czy Letnich Szkołach.

stat4u