Seminarium “Współczesny Islam”

W dniu 18 marca 2015 r. w siedzibie Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Polnej 18/20 w Warszawie podczas zebrania Oddziału Warszawa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (rys. 1) odbyło się seminarium pt. „Współczesny Islam”.

Rys. 1. Porządek obrad OW PTG w dniu 18.03.2015 r.

Na wstępie przewodniczący OW PTG dr Tadeusz Zbigniew Leszczyński powitał nowych członków PTG i poprosił honorowego prezesa PTG prof. zw. dr. hab. Juliana Skrzypa o wręczenie im legitymacji członkowskich. Do PTG przystąpili: prof. nadzw. dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski, prof. nadzw. dr hab. Marek Ilnicki, dr inż. Sławomir Czepielewski, dr Igor Protasowicki, dr Marek Juchnicki, dr Oktawia Jurgilewicz, p. Albert Zgódka, p. Łukasz Nowakowski.

W dalszej kolejności przewodniczący OW PTG poinformował o najnowszych działaniach i projektach realizowanych w ramach PTG. Przedstawione zostały m.in.:

–             informacja o utworzeniu Koła Naukowego Studentów i Doktorantów PTG – przewodniczącym Koła został dr Konrad Świder, sekretarzem p. Agnieszka Stec, zaś opiekę naukową nad Kołem sprawuje dr Tadeusz Z. Leszczyński,

–             nowy skład i zadania Rady Naukowej PTG – przedstawicielom OW PTG zostały złożone gratulacje oraz zobowiązano ich do efektywnej pracy dla dobra całego PTG,

–             inicjatywa Oddziału Kraków w zakresie organizacji w dniu 29.03.2015 r. sesji naukowej pt. „Islam we współczesnym świecie” https://ptg.edu.pl/zaproszenie-na-sesje-naukowa-pt-islam-we-wspolczesnym-swiecie/ – zebranych poproszono o aktywny udział.

Seminarium „Współczesny Islam” w intencji organizatorów miało mieć charakter forum naukowo-eksperckiego przybliżającego i wyjaśniającego poruszaną problematykę. Seminarium obejmowało dwie prelekcje, podczas których zaproszeni goście przedstawili następujące zagadnienia:

–              prof. nadzw. dr hab. Radosław Bania (fot. 1) – „Państwo Islamskie, a sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie”,

–              dr hab. Agata S. Nalborczyk (fot. 2) – „Mniejszości Islamskie w Europie Zachodniej”.

Fot. 1. Prof. nadzw. dr hab. Radosław Bania

Fot. 2. Dr hab. Agata S. Nalborczyk (w głębi)

W skład Komitetu Organizacyjnego seminarium wchodzili: dr Tadeusz Z. Leszczyński – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, moderator, dr Konrad Świder, mgr Agnieszka Stec – członkowie.

W drugiej części zebranie poświęcone zostało sprawom organizacyjnym, zgodnie ze scenariuszem sformułowanym przez Prezesa PTG.

dr Tadeusz Z. Leszczyński

 

stat4u