RODO – ochrona danych osobowych w PTG

Szanowni Państwo,

Od 25 maja br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (tzw. RODO).

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co oznacza, że Polskie Towarzystwo Geopolityczne przetwarza Państwa dane w związku z zawartą z organizacją, być może już zakończoną, umową cywilnoprawną i/lub umową o pracę.

W związku z tym, poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych jest Polskie Towarzystwo Geopolityczne z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-198), przy ulicy Majora Łupaszki 7/26, wpisane do rejestru stowarzyszeń w 2009 r. przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325431, znane dalej „PTG”. Państwa dane są również przetwarzane przez biuro rachunkowe, z którym PTG zawarło umowę na świadczenie usług księgowych i umowę przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej umowy między Państwem a PTG, jak również wykonanie wszelkich obowiązków, wynikających głównie z prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych.

W związku z powyższym Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i/lub prawa ubezpieczeń społecznych, a kategoriami przetwarzanych danych osobowych są te, które przekazali Państwo poprzez oświadczenie do celów podatkowych, tj.: imię, nazwisko, imię ojca i matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, nr PESEL, adres zamieszkania i/lub adres do korespondencji, ewentualnie nr NIP.

Ponadto, Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich, m.in. do Google LLC (np. poprzez usługę GMAIL) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kierować maile pod adres: ptg@ptg.edu.pl.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy również o kontakt mailowy na wskazany powyżej adres.

 

Z poważaniem

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

 

 

stat4u