Relacja z konferencji pt. “Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności”

W dniu 8 grudnia 2017 roku w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyła się pierwsza w Polsce konferencja naukowa z cyklu “Power & Security” pt. “Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności”. Organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa  UPH w Siedlcach, a współorganizatorami wiodące uczelnie w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, takie jak: Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Stowarzyszenie Powermetric Research Network (PRNet).  Patronat medialny sprawowało Polskie Towarzystwo Geopolityczne (PTG).

Celem konferencji była konsolidacja środowiska badaczy ukierunkowanych na operacjonalizację i pomiar w badaniach nad bezpieczeństwem i obronnością oraz dyskurs naukowy w zakresie powyższej problematyki.

Konferencja zgromadziła ogółem 30 naukowców z 15 renomowanych uczelni  z terenu całej Polski, w tym 4 profesorów tytularnych, 8 doktorów habilitowanych, 14 doktorów oraz 4 magistrów. Wśród uczestników byli m.in. inicjator konferencji prof. dr hab. Mirosław Sułek z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Ryszard Jakubczak z Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AszWoj prof. nzw. dr hab. Tomasz Jałowiec, prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa AszWoj prof. nzw. dr hab. Sylwester Kurek, prof. dr hab. Andrzej Glen z Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach.

Uczestników konferencji powitał dyrekor INSIB UPH w Siedlcach prof. nzw. dr hab. Mariusz Kubiak, a otwarcia dokonał prorektor ds. nauki prof. nzw. dr hab. Mirosław Minkina.

Konferencja została zorganizowana w 4 sesje naukowe: ogólną, nauk o bezpieczeństwie – zagadnienia ogólne, nauk o bezpieczeństwie – problemy sektorowe oraz nauk o obronności.Wszystkie prezentowane referaty miały oryginalne, dotychczas niepublikowane treści. Każda sesja naukowa kończyła się merytoryczną i ożywioną dyskusją z udziałem uczestników zgłaszających zarówno pytania do referujących, jak i własne uwagi i komentarze. Całość stanowiła niezwykle udane i ważne naukowo wydarzenie.

Uczestnicy konferencji wyrazili potrzebę kontynuowania podjętej problematyki w ramach cyklu “Power & Security” w przyszłości.

W pracach nad przygotowaniem konferencji, poza komitetem organizacyjnym kierowanym przez dr. inż. Roberta Białoskórskiego aktywnie uczestniczyli również studenci z Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego INSiB.

 Na zdj. prof. dr hab. Mirosław Sułek

 

 

stat4u