Regiony

KOMISJA GEOPOLITYKI EUROPY

przewodniczący: dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. PANS

 

Zdjęcie i biogram wkrótce.

 

 

 

 


KOMISJA GEOPOLITYKI ŚWIATA ISLAMU

przewodniczący: red. mgr Marcin Pietrzyk

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim (specjalizacja wschodnia). W 2004 roku otrzymał stypendium im. Stanisława Pigonia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 2005/2006 prowadził ćwiczenia w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Od 2007 roku redaktor Portalu i Kwartalnika Emiddle East, poświęconego problematyce bliskowschodniej (www.emiddle-east.com). Zainteresowania naukowe: sprawy Lewantu m.in. Syria i Jordania, religie Bliskiego Wschodu, media arabskie, reformy Kemala Atatürka.

 

 

 

 

 


KOMISJA GEOPOLITYKI WSCHODNIEJ

przewodniczący: dr hab. Wojciech Kotowicz, prof. UWM

Pracownik Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania badawcze: współczesna Rosja, obwód kaliningradzki, geopolityka Europy Wschodniej, enklawy i eksklawy na świecie, polityka zagraniczna Polski, służby specjalne, zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, negocjacje międzynarodowe. Autor monografii „Życie polityczne Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Stymulatory endogeniczne i egzogeniczne” (2012) oraz „Obwód kaliningradzki w warunkach enklawowości” (2020), współredaktor kilkunastu książek oraz autor kilkudziesięciu artykułów na temat obwodu kaliningradzkiego, problemów bezpieczeństwa międzynarodowego, wschodniej flanki NATO, polityki zagranicznej Rosji, aktywności międzynarodowej podmiotów subpaństwowych oraz zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski. Odbył staże naukowe na uniwersytetach zagranicznych m. in. w Rosji, w Mołdawii, w Macedonii, w Armenii, na Litwie, na Łotwie i w Estonii.

 

 

 

 

 


KOMISJA GEOPOLITYKI AFRYKI

przewodnicząca: dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, prof. UG

Doktor nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jej dysertacji doktorskiej był: Terroryzm międzynarodowy jako globalne zjawisko ideologiczne i polityczne we współczesnym świecie. Aktualnie adiunkt w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej adiunkt i prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Na co dzień zajmuje się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcyjności państw, terroryzmu międzynarodowego, przestępczości zorganizowanej, konfliktów współczesnego świata, migracji i zagadnień dotyczących łamania praw człowieka. Obszar jej eksploracji, to w szczególności kontynent afrykański, na którym od lat prowadzi badania naukowe i terenowe min. w takich krajach jak: Somalia, Etiopia, Kenia, Uganda, Tanzania, Zimbabwe, Sudan Pd., Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Maroko, Tunezja, Egipt. Na swoim koncie ma kilka monografii dotyczących problematyki wyzwań i zagrożeń w XX i XXI wieku, min.: M. Stańczyk – Minkiewicz, J. Kojkoł, G. Cimek, Relativism, terrorism, globalization, Gdynia 2011 a także liczne artykuły oscylujące wokół tej tematyki. Jest członkinią kilku towarzystw naukowych, min.: Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, gdzie pełni funkcję przewodniczącej oddziału terenowego PTG w Gdańsku, PTNP (Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych), PTAfr. (Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego), PTSM (Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych), a także jest jednym z redaktorów kilku Rad Programowych czasopism naukowych.

 


KOMISJA GEOPOLITYKI DALEKIEGO WSCHODU

przewodniczący: dr Krzysztof Winkler

Studia doktoranckie ukończone w 2010 r. na Uniwersytecie Warszawskim, temat dysertacji doktorskiej o roli doktryny Splendid Isolation w brytyjskiej polityce zagranicznej. W 2015 r. ukończone Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej. Zainteresowania badawcze obejmują geopolitykę brytyjską i amerykańską, rywalizację chińsko-amerykańską, politykę zagraniczną i ekonomiczną Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, kwestie związane ze zmianą układu sił na świecie, integracja europejska, kwestie bezpieczeństwa militarnego i ekonomicznego na świecie.

 

 


KOMISJA GEOPOLITYKI AUSTRALII I PACYFIKU

przewodnicząca: dr Jowita Brudnicka-Żółtaniecka

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie bezpieczeństwo narodowe i pedagog szkolny. W latach 2017-2019 członkini Regional Studies Association Sussex Innovation Centre. Absolwentka Akademii Sztuki Wojennej i Akademii Służby Zagranicznej Collegium Civitas. Działalność naukowa koncentruje się wokół tematyki bezpieczeństwa narodowego  i międzynarodowego regionu Pacyfiku, zwłaszcza aspektów prognozowania zagrożeń. Autorka ponad 20 recenzowanych artykułów w czasopismach i monografiach naukowych. Organizatorka i uczestniczka konferencji poświęconych tematyce bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. Szczególne miejsce w obszarze badań zajmuje region Australii i Pacyfiku, ujmowany jako system państw rozwijających się i rozwiniętych, działających w skomplikowanej relacji unikalnych interesów geopolitycznych.

 

 

 

 


KOMISJA GEOPOLITYKI AMERYKI PÓŁNOCNEJ

przewodnicząca: dr Magdalena Kumelska-Koniecko

Od 2012 roku jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie, Instytutu Nauk Politycznych UWM. Specjalizuje się w stosunkach międzynarodowych oraz międzynarodowym bezpieczeństwie, w szczególności strategiach bezpieczeństwa oraz polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, kompleksie bezpieczeństwa obszarów: Azji i Pacyfiku oraz Bliskim Wschodzie. Odbyła kilka zagranicznych staży naukowo-badawczych, w tym staż w Departamencie Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Uludag w Bursie, staż na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Walencji oraz staż w Centrum Badań nad Pokojem Uniwersytetu Arktycznego w Tromso oraz kilkanaście kwerend monograficzno-materiałowych w Bibliotece Uniwersytetu Cambridge. Jest Autorką monografii poświęconej Globalnym implikacjom polityki zagranicznej George’a W. Busha oraz autorką i współautorką kilkunastu tekstów naukowych dotykających problematyki zainteresowań badawczych. Jest członkinią towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2012), Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (2015) i Polskie Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych (2018).

 

 


KOMISJA GEOPOLITYKI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

przewodnicząca: dr Anna Winiarczyk-Raźniak

 Doktor nauk o ziemi, adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze dotyczą zależności zachodzących pomiędzy społeczno-demograficznymi strukturami ludności a zróżnicowaniem kulturowym oraz zagadnieniami gospodarczymi i politycznymi Ameryki Łacińskiej. Od 2003 r. prowadzi badania dotyczące wybranych regionów Ameryki Łacińskiej, w tym w szczególności na terenie meksykańskiego Jukatanu. Jest autorką i współautorką ponad 60 recenzowanych publikacji, w tym opracowań książkowych oraz artykułów w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, w tym także posiadających IF.

 

 

 

 


KOMISJA GEOPOLITYKI MÓRZ I OBSZARÓW POLARNYCH

przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Mickiewicz

Profesor zwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Instytut Politologii). W 1998 roku uzyskał stopień doktora nadany przez Radę Naukową Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, a w 2004 roku przeprowadził procedurę habilitacyjną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W kwietniu 2014 roku z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora. Specjalizuje się w zakresie stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania potencjału militarnego w polityce państw, form aktywności graczy międzynarodowych na akwenach morskich oraz rosyjskiej polityce energetycznej w kontekście organizacji systemu przewozów morskich. W ostatnich latach opublikował między innymi monografie: Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego, System bezpieczeństwa w rozwiązaniach systemowych wybranych państw, Rosyjska myśl strategiczna i potencjał wojskowy w XXI wieku, Rosyjska wizja mocarstwa energetycznego (super-petrostate) w XXI wieku. Przewodniczy Okręgowemu Komitetowi Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Pełni funkcję redaktora naczelnego „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, członek Rady Naukowej PTG i laureat Nagrody Honorowej PTG im. Oskara Żebrowskiego.

 

stat4u