Regiony

KOMISJA GEOPOLITYKI EUROPY

przewodnicząca: dr hab. Katarzyna Kamińska-Korolczuk

 

Doktor habilitowana nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze dotyczą szeroko pojmowanych zależności zachodzących w systemach politycznych i partyjnych oraz medialnych, polityki informacyjnej. Bada także procesy migracyjne w Europie w szczególności w RFN, Estonii, Łotwie i Szwecji. Autorka książki Polityka i media a kryzys zaufania. Polityka informacyjna mocarstw w czasie zagrożenia oraz wielu recenzowanych artykułów w czasopismach i monografiach naukowych. Członkini Rad Programowych czasopism naukowych i recenzentka czasopism naukowych polskich i zagranicznych.

 

 

 


KOMISJA GEOPOLITYKI ŚWIATA ISLAMU

przewodniczący: red. mgr Marcin Pietrzyk

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim (specjalizacja wschodnia). W 2004 roku otrzymał stypendium im. Stanisława Pigonia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 2005/2006 prowadził ćwiczenia w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Od 2007 roku redaktor Portalu i Kwartalnika Emiddle East, poświęconego problematyce bliskowschodniej (www.emiddle-east.com). Zainteresowania naukowe: sprawy Lewantu m.in. Syria i Jordania, religie Bliskiego Wschodu, media arabskie, reformy Kemala Atatürka.

 

 

 

 


KOMISJA GEOPOLITYKI WSCHODNIEJ

przewodniczący: dr hab. Selim Chazbijewicz

Selim Chazbijewicz – Doktor habilitowany nauk politycznych od 2002. Habilitacja na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracownik Instytutu Nauk Politycznych UWM od 1999 r. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2013-2019 (w 3 kadencjach). Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, autor wielu artykułów naukowych, książek poetyckich. Od 2015 do 2017 przewodniczący Rady Programowej TVP Olsztyn. Od sierpnia 2017 ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Kazachstanie i Kirgistanie.

 

 


KOMISJA GEOPOLITYKI AFRYKI

przewodnicząca: dr Margot Stańczyk-Minkiewicz

Doktor nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jej dysertacji doktorskiej był: Terroryzm międzynarodowy jako globalne zjawisko ideologiczne i polityczne we współczesnym świecie. Aktualnie adiunkt w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej adiunkt i prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Na co dzień zajmuje się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcyjności państw, terroryzmu międzynarodowego, przestępczości zorganizowanej, konfliktów współczesnego świata, migracji i zagadnień dotyczących łamania praw człowieka. Obszar jej eksploracji, to w szczególności kontynent afrykański, na którym od lat prowadzi badania naukowe i terenowe min. w takich krajach jak: Somalia, Etiopia, Kenia, Uganda, Tanzania, Zimbabwe, Sudan Pd., Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Maroko, Tunezja, Egipt. Na swoim koncie ma kilka monografii dotyczących problematyki wyzwań i zagrożeń w XX i XXI wieku, min.: M. Stańczyk – Minkiewicz, J. Kojkoł, G. Cimek, Relativism, terrorism, globalization, Gdynia 2011 a także liczne artykuły oscylujące wokół tej tematyki. Jest członkinią kilku towarzystw naukowych, min.: Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, gdzie pełni funkcję przewodniczącej oddziału terenowego PTG w Gdańsku, PTNP (Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych), PTAfr. (Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego), PTSM (Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych), a także jest jednym z redaktorów kilku Rad Programowych czasopism naukowych.

 


KOMISJA GEOPOLITYKI DALEKIEGO WSCHODU

przewodniczący: dr Krzysztof Winkler

Studia doktoranckie ukończone w 2010 r. na Uniwersytecie Warszawskim, temat dysertacji doktorskiej o roli doktryny Splendid Isolation w brytyjskiej polityce zagranicznej. W 2015 r. ukończone Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej. Zainteresowania badawcze obejmują geopolitykę brytyjską i amerykańską, rywalizację chińsko-amerykańską, politykę zagraniczną i ekonomiczną Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, kwestie związane ze zmianą układu sił na świecie, integracja europejska, kwestie bezpieczeństwa militarnego i ekonomicznego na świecie.

 

 


KOMISJA GEOPOLITYKI AUSTRALII I PACYFIKU

przewodnicząca: dr Jowita Brudnicka-Żółtaniecka

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie bezpieczeństwo narodowe i pedagog szkolny. W latach 2017-2019 członkini Regional Studies Association Sussex Innovation Centre. Absolwentka Akademii Sztuki Wojennej i Akademii Służby Zagranicznej Collegium Civitas. Działalność naukowa koncentruje się wokół tematyki bezpieczeństwa narodowego  i międzynarodowego regionu Pacyfiku, zwłaszcza aspektów prognozowania zagrożeń. Autorka ponad 20 recenzowanych artykułów w czasopismach i monografiach naukowych. Organizatorka i uczestniczka konferencji poświęconych tematyce bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. Szczególne miejsce w obszarze badań zajmuje region Australii i Pacyfiku, ujmowany jako system państw rozwijających się i rozwiniętych, działających w skomplikowanej relacji unikalnych interesów geopolitycznych.

 

 

 

 


KOMISJA GEOPOLITYKI AMERYKI PÓŁNOCNEJ

przewodnicząca: dr Magdalena Kumelska-Koniecko

Od 2012 roku jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie, Instytutu Nauk Politycznych UWM. Specjalizuje się w stosunkach międzynarodowych oraz międzynarodowym bezpieczeństwie, w szczególności strategiach bezpieczeństwa oraz polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, kompleksie bezpieczeństwa obszarów: Azji i Pacyfiku oraz Bliskim Wschodzie. Odbyła kilka zagranicznych staży naukowo-badawczych, w tym staż w Departamencie Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Uludag w Bursie, staż na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Walencji oraz staż w Centrum Badań nad Pokojem Uniwersytetu Arktycznego w Tromso oraz kilkanaście kwerend monograficzno-materiałowych w Bibliotece Uniwersytetu Cambridge. Jest Autorką monografii poświęconej Globalnym implikacjom polityki zagranicznej George’a W. Busha oraz autorką i współautorką kilkunastu tekstów naukowych dotykających problematyki zainteresowań badawczych. Jest członkinią towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2012), Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (2015) i Polskie Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych (2018).

 

 


KOMISJA GEOPOLITYKI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

przewodnicząca: dr Anna Winiarczyk-Raźniak

 Doktor nauk o ziemi, adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze dotyczą zależności zachodzących pomiędzy społeczno-demograficznymi strukturami ludności a zróżnicowaniem kulturowym oraz zagadnieniami gospodarczymi i politycznymi Ameryki Łacińskiej. Od 2003 r. prowadzi badania dotyczące wybranych regionów Ameryki Łacińskiej, w tym w szczególności na terenie meksykańskiego Jukatanu. Jest autorką i współautorką ponad 60 recenzowanych publikacji, w tym opracowań książkowych oraz artykułów w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, w tym także posiadających IF.

 

 

 

 


KOMISJA GEOPOLITYKI MÓRZ I OBSZARÓW POLARNYCH

przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Mickiewicz

Profesor zwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Instytut Politologii). W 1998 roku uzyskał stopień doktora nadany przez Radę Naukową Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, a w 2004 roku przeprowadził procedurę habilitacyjną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W kwietniu 2014 roku z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora. Specjalizuje się w zakresie stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania potencjału militarnego w polityce państw, form aktywności graczy międzynarodowych na akwenach morskich oraz rosyjskiej polityce energetycznej w kontekście organizacji systemu przewozów morskich. W ostatnich latach opublikował między innymi monografie: Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego, System bezpieczeństwa w rozwiązaniach systemowych wybranych państw, Rosyjska myśl strategiczna i potencjał wojskowy w XXI wieku, Rosyjska wizja mocarstwa energetycznego (super-petrostate) w XXI wieku. Przewodniczy Okręgowemu Komitetowi Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Pełni funkcję redaktora naczelnego „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, członek Rady Naukowej PTG i laureat Nagrody Honorowej PTG im. Oskara Żebrowskiego.

 

stat4u