Politologia

KOMISJA POLITYKI ZAGRANICZNEJ RP

przewodniczący: dr Krzysztof Grabowski

Oficer rezerwy, politolog, doktor w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Ukończył studia z zakresu: stosunków międzynarodowych (specjalista ds. integracji) PWSZ we Włocławku, politologia (zarządzanie państwem) Uniwersytet Łódzki. W latach 2013-2016 ukończył studia doktoranckie na wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Obrony Narodowej. Temat dysertacji: Racja III Rzeczypospolitej Polskiej w teorii bezpieczeństwa narodowego. W latach 2017 – 2019 adiunkt na wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. W okresie 2018 – 2019 dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w KSW we Włocławku.

 

 

 

 


KOMISJA POLITOLOGII I TEORII STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

przewodniczący: dr Przemysław Piotrowski

Pracownik INP UWM w Olsztynie.
Przedmiot zainteresowań:
Konserwatyzm polski i brytyjski, głównie w perspektywie jego relacji z tradycją/doktryną liberalną;
Myśl i filozofia polityczna oraz historia idei w tradycji europejskiej.
Historia polityczna Polski i Europy; również w aspekcie problematyki bezpieczeństwa.
Ostatnio opublikował książkę „Thatcheryści i torysi. Spór wokół rządów Żelaznej Damy oraz ideologicznego oblicza brytyjskiego konserwatyzmu”.

 

 

 

 


KOMISJA DYPLOMACJI I SOFT POWER

przewodniczący: dr hab. Wojciech Modzelewski

Dr hab. prof. UWM, pracownik Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zainteresowania badawcze: współczesna polityka zagraniczna Polski, dyplomacja, aktywność zagraniczna samorządów terytorialnych (paradyplomacja), bezpieczeństwo międzynarodowe. Autor trzech monografii i współautor dziesięciu monografii oraz ponad dziewięćdziesięciu artykułów naukowych. Za książkę Paradyplomacja regionów. Studium województw Polski Wschodniej wyróżniony w konkursie im. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej w 2017 r.

 

 

 


KOMISJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ

przewodniczący: dr hab. Ignacy Kitowski

Doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Rolniczych PWSZ w Chełmie. Główne zagadnienia badawcze z obszaru nauk społecznych to: bezpieczeństwo ekologiczne, ekologia polityczna, konflikty o zasoby przyrody, interakcje sektora militarnego ze środowiskiem. Publikował między innymi w: Science, Ambio, Cities, Peace Research, Oryx, Human and Ecological Risk Assessment,Environmental Monitoring and Assessment, Journal Environmental Radioactivity, Environmental Science and Pollution Research, Transportation Research (Transport and Environment), Environmental Modeling and Assessment. Ogółem jego dorobek liczy ponad 110 publikacji, w tym ponad 70 publikacji w czasopismach z IF. Sekretarz Chełmskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

 

 

 


KOMISJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

przewodnicząca: dr Karolina Drela

Doktor nauk ekonomicznych o specjalności makroekonomia i polityka społeczno-gospodarcza, absolwentka studiów doktoranckich i magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w naukach ekonomicznych. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym (adiunktem) w Instytucie Zarządzania US. Interesuje się problematyką gospodarki regionalnej i światowej, rynkiem pracy, zarządzaniem zasobami ludzkimi, międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i przewodniczącą oddziału terenowego PTG w Szczecinie oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zainteresowania, wiedza teoretyczna i posiadane umiejętności oraz kompetencje przełożyły się na wydanie ponad stu publikacji naukowych a także bycie ekspertem Komisji Europejskiej i programów unijnych realizowanych przez polskie instytucje i samorządy. Współpracuje z samorządem terytorialnym, szczególnie województwa zachodniopomorskiego.

 

 

stat4u