Kryteria oceny prac z zakresu spraw międzynarodowych

methodologyPrezentowany materiał metodyczny powstał w toku organizacji i pracy komisji konkursowych Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, oceniających książki i prace w ramach następujących przedsięwzięć: Książka Geopolityczna Roku 2013, Konkurs PTG na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu spraw międzynarodowych (edycja I – 2013), Konkurs PTG na najlepszy materiał dydaktyczny z zakresu spraw międzynarodowych (edycja I – 2013).

Motto: "Surowość jest wyrazem szacunku, wyrozumiałość – lekceważenia". Henryk Elzenberg (1887–1967)

dr Mateusz Hudzikowski, dr Leszek Sykulski, dr Piotr Wilczyński

Kryteria oceny prac z zakresu spraw międzynarodowych

I. Temat pracy

1. Oryginalność tematu (problematyki badawczej).

2. Zbieżność treści pracy z tematem.

3. Zgodność zakresu tematycznego z wymogami prac na danym poziomie.

II. Kompozycja pracy

1. Stosunek objętości pracy do poruszanej problematyki.

2. Dobór tematów podrozdziałów.

3. Proporcje w kompozycji.

III. Poziom metodologiczny

1. Sformułowanie hipotezy badawczej i ewentualnie hipotez pomocniczych.

2. Charakterystyka zastosowanych metod badawczych.

3. Wprowadzenie teoretyczne – wyjaśnienie przyjętych konwencji terminologicznych; odniesienie do podstaw teoretycznych dyscypliny, w ramach których powstała praca.

4. Odwołanie się do konkretnego paradygmatu/szkoły badawczej.

5. Dobór danych wejściowych.

6. Dobór metodyki analizy danych i jej uzasadnienie.

7. Przedstawienie wyników badań, porównanie ich do założeń badawczych i hipotez (jakość podsumowania badań).

IV. Poziom merytoryczny

1. Dobór źródeł i literatury adekwatny do rodzaju pracy.

2. Wykorzystanie źródeł i literatury obcojęzycznej: w języku angielskim (tzw. język nauki), innym podstawowym języku dla danej dyscypliny oraz języku korespondującym z przedmiotem badań.

3. Jasność i zwięzłość argumentacji; łatwość narracji.

4. Spójność merytoryczna pracy.

5. Poprawność językowa, stylistyczna i gramatyczna.

6. Jakość merytoryczna wniosków.

V. Warsztat badawczy

1. Jakość przeprowadzonej kwerendy bibliograficznej/archiwalnej

2. Zróżnicowanie wykorzystanych materiałów: źródła pierwotne (archiwalia, dokumenty drukowane, memuarystyka, wywiady, obserwacja uczestnicząca), literatura naukowa (monografie, rozdziały, artykuły w czasopismach naukowych); Internet, bazy danych, materiały statystyczne, materiały graficzne.

3. Zastosowanie aplikacji komputerowych.

4. Opracowanie graficzne (mapy, rysunki, ikonografia, tabele, wykresy, infografiki itp.)

 

Recenzent materiału: prof. dr hab. Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski)

 

Zapraszamy do dyskusji nad przedstawionymi kryteriami. Wszelkie głosy (mile widziane zwłaszcza te krytyczne) prosimy kierować na adres: ptg@ptg.edu.pl, wpisując w temacie "kryteria".

 

Materiał może być rozpowszechniany na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) (szczegóły: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/)

 

logo_PTG

Częstochowa, 15 września 2013

stat4u