Konferencja “Bezpieczeństwo państwa i obywateli w cyberprzestrzeni”

wsei-konferencja-bezpieczenstwo-cyberprzestrzeni

Szanowni Państwo,oddział terenowy PTG w Lublinie, zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej – "Bezpieczeństwo państwa i obywateli w cyberprzestrzeni",  która odbędzie się w dniu kwietnia 2017 r. na Wydziale Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Cel konferencji: Konferencja ma na celuinterdyscyplinarną akademicką dyskusję 
na temat różnorodnych aspektów bezpieczeństwa państwa i jego obywateli 
w cyberprzestrzeni. Analizie poddane zostaną zagrożenia w wymiarze mikrostrukturalnym (m.in. utrata środków finansowych, haseł, kradzież tożsamości, uzależnienie, phishing, internetowa przestępczość nieletnich) oraz przedmiotowa problematyka w wymiarze makrostrukturalnym (m.in. bezpieczeństwo cybernetyczne państwa, bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej, edukacyjny wymiar procesów informacyjnych). Konferencja ma także przyczynić się do odpowiedzi na kilka istotnych pytań związanych z pojęciem cyberprzestrzeni i wielowymiarowych mechanizmów ochronnych. Jednym z priorytetów jest próba odpowiedzi na pytanie, czy Polska posiada sprawny, spójny system przygotowany na zagrożenia w przedmiotowym wymiarze.

Proponowane obszary tematyczne:

 1. Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni – infrastruktura, procedury i zasoby ludzkie.
 2. Uregulowania prawne bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.
 3. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
 4. Formy przestępczości w cyberprzestrzeni.
 5. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
 6. Społeczny i psychologiczny wymiar problematyki bezpieczeństwa obywateli w cyberprzestrzeni.
 7. Wpływ procesów edukacyjnych i informacyjnych na wzrost bezpieczeństwa obywateli w cyberprzestrzeni.
 8. Audyt bezpieczeństwa informacji i analiza ryzyka.
 9. Problematyka bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w samorządzie terytorialnym.
 10. Bezpieczeństwo informacji a nowe prawodawstwo Unii Europejskiej.

Warunki udziału: Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pozyskania u organizatorów) na adres e-mail konferencjabezpieczenstwo@wsei.lublin.pl

Opłata konferencyjna:

 • 250 zł – opłata dla pracowników naukowych, ekspertów, praktyków oraz absolwentów, która obejmuje: udział w konferencji bez noclegów, materiały konferencyjne, serwis kawowy w przerwach i lunch, wygłoszenie i opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji
 • 150 zł – opłata dla doktorantów, która obejmuje: udział w konferencji bez noclegów, materiały konferencyjne, serwis kawowy w przerwach i lunch, wygłoszenie i opublikowanie referatu
 • 150 zł – opłata dla pracowników naukowych, doktorantów, ekspertów, praktyków oraz absolwentów, która obejmuje opublikowanie referatu w recenzowanej publikacji naukowej bez udziału w konferencji
 • 100 zł – opłata dla pracowników naukowych, doktorantów, ekspertów, praktyków oraz absolwentów, która obejmuje: udział w konferencji bez noclegów, materiały konferencyjne, serwis kawowy w przerwach i lunch

Warunkiem opublikowania referatu jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie, ul Projektowa 4, 20-209 Lublin: Bank BRE o/Lublin 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026. W tytule płatności należy wpisać: „Konferencja Cyberbezpieczeństwo 6.04.2017” oraz imię i nazwisko uczestnika.

Ważne terminy:

 • 20 marca 2017 r. – ostateczny termin wysyłania zgłoszeń
 • 31 marca 2017 r. – ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
 • 6 kwietnia 2017 r. – konferencja
 • 30 czerwca 2017 r. – ostateczny termin przesyłania tekstów referatów do publikacji

Informacja o noclegu:

Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia w rezerwacji noclegu prosimy o kontakt 
na adres mailowy lukasz.wojciechowski@wsei.lublin.pl

Kontakt z organizatorami:

stat4u