Komisja Studiów Ukraińskich PTG

poland-ukraineW połowie 2013 roku, z inicjatywy ówczesnego prezesa PTG dr Leszka Sykulskiego, została powołana Komisja Studiów Ukraińskich Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Od samego początku jej pracami kieruje Agnieszka Stec, ukrainistka i rusycystka, ekspert ds. ukraińskich, stosunków polsko-ukraińskich i ukraińsko-rosyjskich oraz ukraińskiej myśli geopolitycznej, autorka trzech książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych z wyżej wymienionej tematyki. Sekretarzem komisji jest Wojciech Łysek – doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizujący się w zagadnieniach ukraińskich. Funkcję kierowniczą w Komisji pełni też dr Konrad Świder – adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, specjalizujący się w dziejach najnowszych Rosji i Ukrainy.

Praca KSU opiera się na prowadzeniu projektów naukowych długoterminowych, działalności popularyzacyjnej oraz zaznaczeniu swojego istnienia w środowisku ukrainistycznym w Polsce i poza jej granicami. Nie tworzymy klubu osób mniej lub bardziej zainteresowanych zagadnieniem ukraińskim, tylko grono fachowców zdolnych do samodzielnego kreowania i prowadzenia projektów naukowych, stanowiących novum w ukrainistyce światowej i mających niebagatelne znaczenie dla polskiego myślenia o sprawach ukraińskich. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi komisjami tematycznymi PTG przy realizacji projektów naukowych oraz organizacji seminariów i konferencji (np. Komisja Badań Niemcoznawczych). Częściowo nasza aktywność opiera się też na siłach spoza stowarzyszenia: uznanych ekspertach i naukowcach posiadających ugruntowana pozycję w światowej ukrainistyce, co przyczynia się znacznie do propagowania działalności PTG w międzynarodowym środowisku naukowym. 

Struktura KSU opiera się na pracach kilku tematycznych sekcji naukowych, w których prowadzone są poszczególne projekty naukowe. Obecnie funkcjonują:

– Sekcja Analiz – jej pracami kieruje Wojciech Łysek; obecnie w jej ramach jest prowadzony międzynarodowy projekt Agnieszki Stec, Wojciecha Łyska i Jarosława Prystasza Między stabilizacją a chaosem. Niepodległa Ukraina 1991–2014, który ma w założeniu stanowić kompendium wiedzy na temat współczesnego państwa ukraińskiego (idee, funkcjonowanie państwa, kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej, zagadnienia społeczne i kulturowe oraz stosunki z innymi krajami) i zapełnić istniejącą na polskim rynku wydawniczym lukę; do współpracy udało nam się pozyskać czołowych specjalistów od zagadnienia ukraińskiego z Polski i zagranicy; projekt kończy się w czerwcu 2015 r., a produktem finalnym będzie książka. W planach sekcji są cykliczne publikacje poświęcone analizie sytuacji politycznej na Ukrainie (pomysł W. Łyska) przeznaczone do szerokiego upowszechniania na jednym z popularnych portali internetowych poświęconych geopolityce i stosunkom międzynarodowym (www.geopolityka.net).

– Sekcja Ukraińskiej Myśli Geopolitycznej – jej pracami kieruje dr Konrad Świder; obecnie w jej ramach jest prowadzony długoterminowy indywidualny projekt A. Stec Dorobek Jurija Łypy w dziedzinie geokultury i geopolityki, który został zainaugurowany na międzynarodowej konferencji naukowej w Pradze, a jego główne założenia zostaną opublikowane w publikacji wydanej nakładem Instytutu Historii Akademii Nauk Czeskiej Republiki (maj 2015). Książka ma być rozpowszechniana w Europie i Ameryce. W ramach tego projektu jest m.in. przewidziane wydanie  monografii oraz popularyzacja wybranych prac J. Łypy, w tym nigdy dotąd niepublikowanych, znajdujących się w materiałach archiwalnych. W planach sekcji jest projekt naukowy pomysłu K. Świdra Ukraińska myśl polityczna wobec Rosji (konferencja naukowa i publikacja).

– Sekcja Geokultury – jej pracami kieruje Agnieszka Stec; do tej sekcji został przypisany długoterminowy projekt pomysłu A. Stec Ukraina jako geokulturowe pole gry między cywilizacjami Wschodu i Zachodu.

KSU bierze udział w projektach zewnętrznych, udzielając wsparcia merytorycznego w kwestiach ukraińskich. W październiku 2014 r. komisja współorganizowała (obok Oddziału Warszawa PTG) konferencję naukową Współczesna Ukraina – trwałość czy rozpad?, której konsekwencją jest publikacja naukowa, która ukaże się w lutym tego roku pod redakcją dwóch członków KSU i patronatem naukowym Instytutu Studiów Politycznych PAN. Komisja został też zaproszona do współpracy przy konferencji Konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie dla bezpieczeństwa europejskiego w XXI wieku organizowanej przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej.

Jednym z zadań KSU jest także zaznaczenie swojego istnienia w środowisku ukrainistycznym. Obecnie jesteśmy oficjalnie zapraszani na prestiżowe imprezy o charakterze naukowym, popularyzacyjnym i innym poświęcone zagadnieniu ukraińskiemu. Byliśmy uczestnikami m.in.: cyklu spotkań ukraińskich na Zamku Królewskim w Warszawie pt. Polska-Ukraina-Europa, którego organizatorami były PEN Cluby polski i ukraiński (10 X 2013 – 9 XII 2014); spotkania z byłym prezydentem Ukrainy Leonidem Krawczukiem (10 VII 2014); zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z urzędującym prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką do Lublina (18 XII 2014); uczestniczyliśmy w przyjęciu dyplomatycznym wydanym z okazji podpisania przez Ukrainę, Gruzję i Mołdawię umowy stowarzyszeniowej z UE (1 VII 2014). Udział w takich spotkaniach ma na celu rozwijanie kontaktów KSU i nawiązywanie ewentualnej współpracy, a także promowanie działalności naszego towarzystwa.

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane zagadnieniem ukraińskim!

Kontakt: a.stec@ptg.edu.pl

stat4u