Infrastruktura i przemysł

KOMISJA PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO

przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Soroka

W 1976 roku z wyróżnieniem ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim – specjalność  stosunki międzynarodowe. W 1985 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW obronił pracę doktorską  pt.  „Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych”. W 2008 roku, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Proces formułowania”.  Od października 2010 r. jest profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest członkiem Komisji Doktorskiej na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK. Na drugim etacie zatrudniony jest w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej, w której jest Dziekanem. Ponadto społecznie jest redaktorem naczelnym czasopisma społeczno-kulturalnego „Własnym głosem” oraz koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego – organizacji o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym, artykułującej interesy i wyrażającej problemy strategicznych branż i dziedzin polskiej gospodarki, w szczególności przemysłu zbrojeniowego.  Należy także do Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, jest autorem wydanych 4 tomików i dwóch arkuszy poetyckich.

 

 


KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

przewodnicząca: dr hab. Ewelina Kochanek

Doktor nauk wojskowych w specjalności logistyka. Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka trzech monografii i kilkudziesięciu publikacji z zakresu geopolityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego. Pozostała działalność badawcza ogniskuje wokół zagadnień dotyczących zarządzania kryzysowego i logistyki w sytuacjach kryzysowych. W latach 2005-2012 pracowała w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego na stanowisku rzeczoznawcy.

 

 

 

 

 

 


KOMISJA SUROWCÓW STRATEGICZNYCH

przewodniczący: dr Piotr L. Wilczyński

Geograf i geopolityk, adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, doktor geografii społeczno-ekonomicznej, ze specjalnością geografia konfliktów zbrojnych (w szczególności wojen narodowo-wyzwoleńczych i religijnych). Absolwent geografii i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 roku wygrał Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną w Seulu. Autor prac również z zakresu spraw narodowościowych, geografii ekonomicznej, w tym Geografii przemysłu zbrojeniowego Europy, oraz prac dotyczących wydobycia surowców mineralnych oraz strategicznie istotnych branż przemysłu, ruchów narodowowyzwoleńczych, neokolonializmu i neoimperializmu. Analityk stosunków międzynarodowych wokół rejonów zamieszkiwanych przez narody nie posiadające własnych państw. Specjalista ds. konfliktów etnicznych i o zasoby gospodarcze, weteran misji zagranicznych, porucznik rezerwy Wojska Polskiego. Od 2014 roku pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Jest również przewodniczącym oddziału terenowego PTG w Krakowie.

 

 

 

 


KOMISJA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

przewodniczący: dr hab. Jan A. Wendt

Profesor w Instytucie Geografii, na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Geograf społeczno-ekonomiczny, politolog i historyk. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie geografii politycznej, geopolityki, geografii transportu i infrastruktury, przestrzennych aspektów kształtowania się i ewolucji systemów demokratycznych. Autor i współautor dziesięciu monografii oraz ponad 250 artykułów i rozdziałów w monografiach. Członek Komisji Geografii Politycznej MUG, w latach 2012-2020 członek Komitetu Sterującego CPG IGU. Wykładał na uczelniach zagranicznych, m.in. w Kazachstanie, na Litwie, w Rosji, Rumunii i na Węgrzech. Członek Rady Naukowej PTG.

 

 

 

 


KOMISJA LOGISTYKI

przewodniczący: dr Marcin Halicki

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada praktyczne doświadczenie w obszarze finansów i logistyki uzyskane w międzynarodowych korporacjach w Niemczech i w Polsce oraz w consultingu i doradztwie finansowym. Autor oryginalnej teorii finansowej dotyczącej księgowego ujmowania operacji gospodarczych związków gospodarczych o integracji produktowej. Jako student otrzymał niemieckie ministerialne stypendium naukowe pozwalające na studia w Niemczech – gdzie studiował m.in. logistykę, oraz na odbycie praktyki w niemieckiej korporacji. Wykładał finanse oraz bankowość inwestycyjną w Niemczech w języku niemieckim i angielskim na The Bielefeld University of Applied Sciences. Jest też autorem wielu publikacji poświęconych tematyce ekonomicznej oraz nauk o zarządzaniu (finansowe aspekty logistyki).

stat4u