Inauguracyjne spotkanie Koła Naukowego Studentów i Doktorantów PTG

KN0 11 września 2015 r. w sali konferencyjnej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk odbyło się spotkanie inauguracyjne Koła Naukowego Studentów i Doktorantów PTG. Na początku zebrania omówiono cele i tryb działalności koła, dyskutowano nad najbardziej efektywnymi formami jego działania. Rezultatem tej części spotkania było sformułowanie misji koła:

  1. Umożliwienie i ułatwienie członkom PTG mającym status studentów i doktorantów kontaktu z samodzielnymi pracownikami naukowymi – członkami PTG – w celu konsultacji i pomocy w uzyskiwaniu stopni naukowych oraz publikowaniu artykułów i książek w ramach Wydawnictwa PTG.

  2. Promowanie geopolityki jako nauki i określonego myślenia o świecie (stosunkach międzynarodowych) poprzez organizowanie otwartych wykładów uznanych polskich geopolityków oraz organizację konferencji naukowych.

Pod koniec zebrania zarząd Koła Naukowego Studentów i Doktorantów PTG: opiekun naukowy – dr Tadeusz Z. Leszczyński, przewodniczący – dr Konrad Świder zaproponował przeprowadzenie wyborów sekretarza koła, którym jednogłośnie została wybrana p. Julita Dudzińska. Następnie wyznaczono terminy kolejnych spotkań i zamknięto zebranie.

dr Konrad Świder

stat4u