Historia

KOMISJA HISTORII I KLASYKI GEOPOLITYKI

przewodniczący: dr Wojciech Łysek

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Uczestnik międzynarodowego projektu “La Grande Guerra+ 100” (2014-2016). Laureat 3-stopnia nagrody im. Juliusza Bardacha na najlepszą pracę doktorską. Sekretarz w projekcie Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa, realizowanego w ramach programu DIALOG. Zainteresowania badawcze: obszar postradziecki, polska polityka wschodnia, wybrani polscy geopolitycy.

 

 


KOMISJA HISTORII STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

przewodniczący: dr Grzegorz Kała

Stopień licencjata i magistra w dyscyplinie historia uzyskał na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W latach 2014-2018 był doktorantem w Zakładzie Historii XX wieku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, czego zwieńczeniem była obrona pracy doktorskiej pt. Rola i znaczenie Edwarda Śmigłego-Rydza w obozie sanacyjnym w latach 1935-1939. Od 2019 roku wykłada na olsztyńskim uniwersytecie. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się na historii politycznej XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego, a także na zagadnieniach związanych ze strategią i siłami zbrojnymi państwa.

 

 

 

 


KOMISJA METODOLOGII GEOPOLITYKI

przewodniczący: dr hab. Witold J. Wilczyński

Profesor w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; członek Rady Naukowej i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz członek jego Rady Naukowej; redaktor naczelny Przeglądu Geopolitycznego; od roku 2014 laureat Nagrody Honorowej PTG im. Oskara Żebrowskiego. Autor m.in. Leksykonu wiedzy geograficznej (2007), A Source Book of Polish Classical Geography (2012), i Elementarza geograficznego (2014). Przewodniczący Grupy Badawczej “Towarzystwo Lelewelowskie” skupiającej się wokół historii i metodologii geografii i geopolityki, a także klasycznych teorii geopolitycznych.

 

 

 

 


KOMISJA POLITYKI EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ

przewodniczący: dr Jarosław Dutka

Doktorat z zakresu bezpieczeństwa narodowego uzyskał na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, ukończony obroną rozprawy doktorskiej „Bezpieczeństwo geopolityczne Polski w ujęciu systemowym – aspekty metodologiczne”. Historyk z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej. Wykładowca historii wojen i wojskowości w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Prowadzi klasy mundurowo-geopolityczne w szkołach średnich, a w ramach tegoż prowadził zajęcia z bezpieczeństwa narodowego i geopolityki. W latach 2014-2017 członek zarządu PTG, pomysłodawca i współautor Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej.

stat4u