Gospodarka

KOMISJA GEOEKONOMII

przewodniczący: dr Piotr Raźniak

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografia; adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jego główne zainteresowania skupiają się wokół zagadnień finansowych największych korporacji światowych i Europu Środkowo-Wschodniej. W badaniach główny nacisk kładzie na siłę funkcji kontrolno-zarządczych miast wyrażonych obecnością w nich siedzib korporacji oraz ich odpornością na potencjalny kryzys ekonomiczny. Swoje prace publikuje zarówno w polskich jak i zagranicznych czasopismach posiadających Impact Factor. Od 2015 roku Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oddziału terenowego w Krakowie.

 

 

 

 

 


KOMISJA HANDLU I FINANSÓW MIĘDZYNARODOWYCH

przewodnicząca: dr Iwona Lasek-Surowiec

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; doktor nauk prawnych w zakresie prawa; adiunkt (wykładowca akademicki) w Katedrze Stosunków Międzynarodowych oraz Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Autorka i współautorka prac naukowych z zakresu bankowości, strefy euro, międzynarodowych systemów finansowych oraz samorządu terytorialnego. Organizatorka i uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, konkursów, przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzujących naukę. Od 2017 r. jest członkiem zarządu Chełmskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2018 r. należy do Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i jest przewodniczącą oddziału terenowego PTG w Chełmie. Od 2020 r. członek zarządu PTG.

 

 

 

 


KOMISJA MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

przewodniczący: prof. ucz. dr hab. Bogusław Ślusarczyk

Pracownik Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki związanej z konkurencyjnością gospodarki Polski na tle gospodarek krajów Unii Europejskiej. Ponadto zajmuje się rozwojem konkurencyjności w skali mikro- i makroekonomicznej przed i po akcesji Polski do struktur UE. Analizuje je również w świetle zachodzących zmian w gospodarce światowej. Jest autorem i współautorem ponad 280 publikacji naukowych i ekspertyz. Jest członkiem wielu komitetów redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Pełnił funkcje przewodniczącego i członka rad programowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Członek Rady Naukowej PTG.


KOMISJA GLOBALIZACJI I INTEGRACJI GOSPODARCZEJ

przewodniczący: dr Daniel Kotkowski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Absolwent politologii oraz studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej i współpracy transgranicznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne), gdzie obronił rozprawę doktorską na temat Koncepcji inteligentnego rozwoju regionów w Polsce w warunkach członkostwa w UE. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z procesami integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarczych, kształtowaniem polityk Unii Europejskiej (w szczególności polityki spójności), a także ewolucji UE jako podmiotu w stosunkach międzynarodowych.

 

 


KOMISJA TECHNOLOGII I INNOWACJI

przewodnicząca: dr hab. inż. Katarzyna Szara

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki posiadający doświadczenie trenerskie. Autorka, koordynator, wykonawca, konsultant projektów finansowanych i współfinansowanych m.in. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina oraz projektów realizowanych z Narodowym Bankiem Polskim. Pracuje dydaktycznie, naukowo oraz współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie: ekonomiki przedsiębiorstw, przedsiębiorczości, innowacyjności, kreatywności, zarządzania projektami, ekonomii regionalnej i gospodarki kreatywnej.

stat4u