Budowa nowych oddziałów terenowych PTG w 2017 roku

Zachęcamy do włączenia się w budowę struktur terenowych PTG sympatyków towarzystwa oraz osoby zainteresowane rozwojem geopoiltyki jako nauki. Obecnie istnieje kilka oddziałów (patrz rycina), z czego najprężniej działają warszawski i krakowski.

Korzyści z członkostwa w PTG:

  • ułatwienie publikacji w czasopismach naukowych PTG (Przeglądzie Geopolitycznym i European Journal of Geopolitics) i monografiach zbiorowych,
  • kontakty w krajowych i zagranicznych środowiskach naukowych,
  • pomoc w dotarciu do specjalistycznej literatury,
  • zniżki na publikacje wydawane przez Towarzystwo i zaprzyjaźnione wydawnictwa,
  • zniżki na udział w konferencjach naukowych i Zjazdach Geopolityków Polskich
  • zaświadczenia do przewodów doktorskich i habilitacyjnych o przynależności do towarzystwa naukowego,
  • umożliwienie publikacji na polskich i zagranicznych portalach eksperckich, wykładów i wywiadów w Internecie i innych mediach.

Oby dołaczyć do już istniejącego oddziału PTG, lub zbudować nowy wystarczy zostać członkiem towarzystwa.

stat4u